Bezpośrednie działania poprzedzające powstanie Wydziału Teologicznego UMK

Myśl o powołaniu Wydziału Teologicznego w UMK mogła się na nowo odrodzić dopiero wtedy, gdy przemiany demokratyczne obejmujące Europę środkowo - wschodnią, rodziły nadzieję powrotu wydziałów teologicznych na uniwersytety, czyli po roku 1989. Do sprawy powołania wydziału wracał często rektor UMK, dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK. Obecny rektor UMK prof. Jan Kopcewicz dopełnił dzieła i zdecydowanie przystąpił do działań prowadzących do powstania Wydziału. Było to przedmiotem rozmowy władz UMK z biskupem toruńskim, ks. dr Andrzejem Suskim, który inicjatywę tę przedstawił na Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja Episkopatu Polski pozytywnie zaopiniowała starania o utworzenie Wydziału Teologicznego na UMK.

W maju 1998 roku biskup toruński, ks. dr Andrzej Suski zwrócił się do ks. Jerzego Bagrowicza, profesora w Instytucie Pedagogiki UMK, z pismem upoważniającym do gromadzenia kadry, szczególnie samodzielnych pracowników naukowych, na przewidywany Wydział Teologiczny. Przygotowania nabrały wyraźniejszego tempa pod koniec 2000 roku. Pozytywna opinia Senatu UMK umożliwiła dalsze starania, szczególnie nad opracowaniem regulaminu Wydziału, struktury studiów, doboru kadry. Dokumenty te opracowano zgodnie z dokumentami Kościoła odnoszącymi się do wydziałów teologicznych, szczególnie Konstytucją Apostolską Jana Pawła II Sapientia Christiana oraz zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W grudniu 2000 roku przyszła wiadomość, że Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zezwala na przygotowanie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z dniem l stycznia ks. prof. Jerzy Bagrowicz otrzymał od rektora UMK prof. Jana Kopcewicza nominację na Pełnomocnika Rektora ds. Tworzenia Wydziału Teologicznego na UMK. Od l stycznia 2001 roku zaczął się więc bardzo pracowity czas przygotowania struktury Wydziału, dopracowania Statutu - Regulaminu Wydziału, organizacji dziekanatu, opracowania szczegółowiej Ratio studiorum na każdy rodzaj studiów. Po 29 maja 2001 roku, czyli po podpisaniu Umowy między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem, działania te miały wszelkie prawne podstawy. Czasu było niezwykle mało, ale udało się przeprowadzić pierwszą rekrutację na 2001/2002 rok studiów teologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do dnia l października 2001 roku zakończono prace nad szczegółową strukturą Wydziału, konkursami na stanowiska. Od tego dnia Wydział zaczął funkcjonować w pełni, zgodnie z obowiązującymi przepisami i podjętą wcześniej uchwałą Senatu UMK. W wyborach dziekanem Wydziału został ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, prodziekanami zostali wybrani: dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, prof. UMK i ks. dr hab. Mirosław Mróz.

Jesteśmy aktywni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fundacja PRO FUTURO THEOLOGIAEJĘZYKI OBCE


Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Centrum Powiadamiania

Kontakt

Wydział Teologiczny
ul. Gagarina 37 
87-100 TORUŃ

  • Tel: +48 (56) 611-49-90
  • Tel: +48 (56) 611-49-94
  • Fax: +48 (56) 611-49-91

Mapa dojazdu

Copyright © 2015 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Wszystkie prawa zachowane. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (POLAND)