Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Procedura ukończenia studiów

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO
(Procedura obron zgodnie z Zarządzeniem nr 105 Rektora UMK z dnia 6.06.2022 r.) – cała procedura dostępna pod adresem https://apd.umk.pl/

1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu zawodowego następuje na wniosek studenta złożony w terminie minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
2. Student składa wniosek w USOSweb o następującej treści: „Wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego. Pracę dyplomową pod tytułem „ ….” przygotowałem/ałam pod kierunkiem ……………………”,
We wniosku student wpisuje tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora, załącza skan podpisanego przez promotora oświadczenia.
Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1.
3. Dziekan rozpatruje wniosek studenta w USOSadm.
4. Dziekan, w porozumieniu z promotorem wskazuje przewodniczącego komisji.
5. Pracownik dziekanatu wprowadza do USOSadm tytuł pracy, dane recenzenta i termin egzaminu
6. Student – po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy dyplomowej:
a) składa w APD elektronicznie oświadczenia następującej treści:
– „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”,
– „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”;
b) wprowadza do APD:
– tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
– tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski,
– streszczenie pracy w języku polskim,
– streszczenie pracy w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
– słowa kluczowe w języku polskim,
– słowa kluczowe w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
– elektroniczną wersję pracy dyplomowej, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2do zarządzenia.
7. Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych przez studenta do APD i sprawdza pracę w JSA.
8. Jeżeli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności promotor:
a) akceptuje w APD raport z badania antyplagiatowego;
b) składa w APD oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego”;
c) wystawia ocenę z seminarium lub innych zajęć, w ramach których przygotowana została praca;
d) kieruje pracę do recenzji
9. Pracownik dziekanatu sprawdza czy student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów, wylicza w USOSadm średnią ocen ze studiów.
10. Promotor i recenzent, nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego, sporządzają i zatwierdzają recenzję w APD. Zatwierdzenie recenzji jest równoznaczne z jej elektronicznym podpisem.
11. Jeżeli student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów oraz uzyskał pozytywną ocenę z pracy dyplomowej, dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego.
12. Przewodniczący komisji sporządza w APD protokół z egzaminu dyplomowego. Członkowie komisji niezwłocznie zatwierdzają protokół w APD. Podpisy członków komisji zastępuje się ich uwierzytelnieniem w APD.

Załączniki: