Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Erasmus+

Studiuj za granicą – Erasmus+

Informacja na stronie umk.pl

Program wspiera finansowo instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów. Założeniem Programu Erasmus+ jest „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną oraz poprawę sytuacji ludzi młodych na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej.

Erasmus dla każdego?

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.