Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Student I roku – Przewodnik 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK: 17 października 2023 r., godz. 10.00

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku – 17 października 2023 r., godz. 12.30: Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – ks. prof. dr hab. Janusz Szulist; Biblioteka WT UMK – mgr Katarzyna Burnicka, Samorząd Studencki – Dominik Chodkowski, Jakub Trendowicz

Regulamin studiów
Zbiór zasad określających studiowanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu znajduje się w regulaminie studiów. Zachęcamy do zapoznania się tym dokumentem: https://www.umk.pl/studenci/regulamin/OR.3.2023.pdf

Ramową organizację roku akademickiego ustala Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: https://www.teologia.umk.pl/panel/wp-content/uploads/zr_46_2023.pdf

Założenie konta na serwerze uniwersyteckim

Każdy student jest zobowiązany do założenia konta na serwerze uniwersyteckim. Instrukcja założenia konta znajduje się w poniższym linku: https://konto.uci.umk.pl/
W ramach konta studenckiego są realizowane określone usługi informatyczne: https://www.uci.umk.pl/index.php/Kategoria:Studenci_i_doktoranci

E-ślubowanie
Zgodnie z § 6 Regulaminu Studiów UMK osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania poniższej treści:
„Podejmując studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i stając się członkiem wspólnoty akademickiej, ślubuję uroczyście:
– rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności,
– szanować prawa i obyczaje akademickie,
– całym swoim postępowaniem dbać o dobre imię Uniwersytetu,
– przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i przepisów obowiązujących na Uniwersytecie”
Również zgodnie z § 59 Regulaminu Studiów UMK rektor skreśla studenta z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów. Niepodjęcie studiów rektor stwierdza w przypadku niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania w obowiązującym terminie.

Podpisanie ślubowania elektronicznego będzie możliwe w terminie 7 dni od rozpoczęcia roku akademickiego
Aby podpisać e-ślubowanie należy po założeniu konta na serwerze uniwersyteckim UMK zalogować się na swoje konto studenckie w systemie USOSweb i postępować zgodnie z wyświetloną instrukcją, tzn. trzeba zaakceptować treść ślubowania. Bez wykonania tej czynności nie będzie można uzyskać dostępu do usług oferowanych przez system (np. zobaczyć rozkładu zajęć). Fakt akceptacji ślubowania lub jego braku będzie odnotowywany przez dziekanat. Osoby, które nie złożyły ślubowania w terminie 7 dni od rozpoczęcia roku akademickiego będą skreślane z listy studentów.

Odbiór legitymacji
Legitymacje wydawane będą w pierwszych tygodniach października, po złożeniu przez studentów ślubowania w systemie USOS.
Prosimy o sprawdzenie co najmniej na tydzień przed uroczystością immatrykulacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UMK statusu zdjęcia do legitymacji i opłaty za legitymację. Zdjęcie i opłata powinny być zatwierdzone. Jeśli zdjęcie jest odrzucone, należy postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Obowiązkowe szkolenie BHP
Informujemy, że wszyscy studenci pierwszego roku są zobowiązani do zaliczenia szkolenia podstawowego BHP.
Termin udostępnienia szkoleń na platformie Moodle dla wszystkich kierunków studiów: od 15 października 2023 roku do 10 grudnia 2023 roku.
Szczegółowe informacje https://www.umk.pl/studenci/bhp/

Wykłady na Wydziale Teologicznym UMK
Zajęcia odbywają według przygotowanego planu.
Nauka języków obcych odbywa się według instrukcji zawartych w linku: https://ucjo.umk.pl/student/
Uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego odbywa się według zasad zawartych w linku: https://www.umk.pl/studenci/wf/

Dziekanat

Godziny pracy dziekanatu:

Wnioski studentów mogą być kierowane w następujący sposób:

Opiekun I roku: