Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Periodyki

Wydział Teologiczny UMK jest wydawcą trzech periodyków

1) Biblica et Patristica Thoruniensia (kwartalnik)

Biblica et Patristica Thoruniensia ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer w roku jest zawsze poświęcony różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi podejmuje aktualny problem społeczny z perspektywy biblijnej i patrystycznej (np.: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?”). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.


2) Teologia i Człowiek (kwartalnik)

Zadaniem czasopisma jest prezentowanie współczesnego, światowego i krajowego dorobku naukowo-badawczego oraz ukazywanie historycznego dziedzictwa nauk teologicznych, które – jako dziedzina nauki, a zarazem dyscyplina naukowa – obejmują: teologię biblijną, patrologię, teologię dogmatyczną, teologię fundamentalną, teologię moralną, teologię duchowości, liturgikę, homiletykę, katechetykę, teologię pastoralną, historię Kościoła, a także nauki o rodzinie.


3) Scientia et Fides (półrocznik)

„Scientia et Fides” (SetF) to czasopismo internetowe o otwartym dostępie publikowane dwa razy w roku. Jest wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy z grupą badawczą „Nauka, rozum i wiara” (CRYF) na Uniwersytecie Nawarry.

„Scientia et Fides” ma na celu przedstawienie rygorystycznych prac badawczych dotyczących różnych aspektów relacji między nauką a religią. Z tego powodu artykuły SetF nie ograniczają się do metodologii jednej dyscypliny i mogą obejmować szeroki zakres tematów, pod warunkiem, że poruszony zostanie interdyscyplinarny dialog między nauką a religią. Czasopismo przyjmuje artykuły napisane w języku angielskim, hiszpańskim, polskim, francuskim, włoskim i niemieckim, które zostaną ocenione w procesie recenzowania.

Periodyki Wydzialu Teologicznego UMK w Toruniu są notowane w następujących bazach:

– CiteFactor,
– Dialnet,
– Directory of Open Access Journals (DOAJ),
– Emerging Sources Citation Index,
– e-Revist@s: Plataforma open access de revistas científicas eletrónicas españolas y latinoaméricanas,
– Erih Plus,
– Google Scholar,
– Index Copernicus International,
– Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),
– REDIB,
– Scimago Journal & Country Rank (SJR),
– Scopus,
– The American Theological Library Association (ATLA).