ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

O Wydziale

Zasadnicze akty prawne

Powstanie i działalność Wydziału
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, powstały po II wojnie światowej (Dekret Krajowej Rady Narodowej z sierpnia 1945 r.), tworzyli uczeni, którzy zostali ukształtowani przez akademickie środowisko Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Odwoływanie się do tradycji wileńskich i lwowskich zaważyło w pewnej mierze na obecnym kształcie Wydziału Teologicznego UMK. Twórcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zamierzali bowiem powołać taki wydział już od samego początku jego istnienia, ale czas i sytuacja polityczna nie sprzyjały tej inicjatywie.

W aktach Uczelni znajduje się list ks. prof. Antoniego Pawłowskiego, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego, późniejszego biskupa włocławskiego, skierowany do pierwszego rektora UMK prof. Ludwika Kolankowskiego, w sprawie starań o powołanie w Toruniu od początku istnienia Uniwersytetu także Wydziału Teologicznego. Starania te prowadził ks. prof. A. Pawłowski z ramienia i na prośbę organizującego nowy uniwersytet rektora Ludwika Kolankowskiego.

Wydział Teologiczny UMK powołano w momencie, gdy sytuacja i nastroje polityczne zdecydowanie zmieniły się w kierunku akceptacji bardziej uniwersalnej wizji uczelni. Po roku 1989 stało się możliwe otwarcie wyższych uczelni państwowych na myśl i poszukiwania naukowe inspirowane dziedzictwem chrześcijańskim.

Przygotowaniem do powołania Wydziału było utworzenie z dniem 1 października 1996 r. w Instytucie Pedagogiki UMK specjalizacji w zakresie pedagogiki chrześcijańskiej, a po roku w tymże Instytucie Zakładu Edukacji Chrześcijańskiej. Kierownikiem specjalizacji i Zakładu został ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, profesor katechetyki i pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, późniejszy współorganizator i pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego UMK. Decyzja ta była ważnym elementem otwierania się społeczności Uczelni na obecność Kościoła w dyskusjach i poszukiwaniach naukowych inspirowanych duchem chrześcijańskim oraz w dużej mierze stanowiła inicjatywę przygotowawczą i poprzedzającą powstanie Wydziału Teologicznego.

Powołanie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika staraniem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego nastąpiło decyzją Senatu UMK z 19 grudnia 2000 roku („Uchwała nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia Wydziału Teologicznego oraz kierunku studiów ‘teologia’” podpisana przez Przewodniczącego Senatu UMK – prof. dra hab. Jana Kopcewicza). Wydział Teologiczny rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2001 roku, a działalność dydaktyczną i naukową zainaugurował w dniu 1 września 2001 roku. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została podpisana 29 maja 2001 roku.

Wydział mógł powstać przede wszystkim w oparciu o istniejące już i działające ośrodki teologiczne. Zbudowano go głównie na bazie dynamicznych środowisk dwóch seminariów duchownych: toruńskiego i włocławskiego, do których dołączyło z czasem także seminarium pelplińskie.

Najpierw pełnomocnikiem Rektora UMK do spraw starań o utworzenie Wydziału Teologicznego, a następnie jego pierwszym dziekanem został ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz. Drugim dziekanem Wydziału Teologicznego (dwie kadencje) był ks. prof. dr hab. Jan Perszon. W roku akademickim 2012/2013 urząd dziekana objął ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, który w kwietniu 2016 roku został wybrany na drugą kadencję. Z dniem 1 września 2020 roku dziekanem został ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz.

W dniu 16 grudnia 2002 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Teologicznego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Z dniem 26 września 2011 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych.

Od roku akademickiego 2009/2010 został uruchomiony drugi kierunek studiów: Nauki o Rodzinie, a w roku akademickim 2015/2016 studia na kierunku: Organizacja opieki nad osobą starszą (kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum).

Od roku akademickiego 2013/2014 Wydział Teologiczny prowadzi studia doktoranckie. Od początku istnienia Wydziału są obecne również studia podyplomowe w zakresie teologii, a od roku 2014/2015 studia podyplomowe w zakresie bioetyki.

W uznawanym za najważniejszy ranking szkół wyższych w Polsce – rankingu miesięcznika “Perspektywy” oraz dziennika “Rzeczpospolita” – kierunek “teologia” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika został sklasyfikowany po raz kolejny na trzeciej pozycji wśród najlepszych kierunków w Polsce. Nasza teologia zyskała bardzo wysoką ocenę pracodawców. W ostatniej ocenie parametrycznej Wydział uzyskał wysoką kategorię A oraz ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Rok akademicki 2020/2021 był dwudziestym rokiem działalności Wydziału w 75-letniej tradycji Uniwersytetu w Grodzie Kopernika z jego stałą dewizą: “Veritas in omnibus quaerenda est”. Pięć Katedr Wydziału Teologicznego stanowi autonomiczną przestrzeń poszukiwania prawdy: wykładów, debat, konferencji i prowadzonych badań naukowych zgodnie z Inicjatywą Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) oraz otwartością na innych – YUFE (Young Universities for the Future of Europe). Dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych „wiara i rozum są dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” (św. Jan Paweł II).

Dane parametryczne Wydziału Teologicznego oraz prowadzone przez różne podmioty zestawienia rankingowe, a zwłaszcza uzyskanie w 2022 roku kategorii “A” w ocenie ewaluacyjnej dyscypliny nauki teologiczne, dokonanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, niezmiennie pokazują Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako jednostkę akademicką o znaczącej rozpoznawalności naukowo-badawczej w kraju i za granicą. To podtrzymywanie wielkich holistycznych tradycji uniwersyteckich, gdzie jakość kształcenia i prowadzenie badań naukowych ma charakter – jak przystało na uniwersytet – uniwersalny. Niech Rok Mikołaja Kopernika będzie doświadczeniem annus mirabilis!

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczęty!
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!

Dziekani Wydziału Teologicznego
w latach 2001-2020

ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz

29.05.2001-31.08.2005

ks. prof. dr hab. Jan Perszon

01.09.2005-31.08.2012

ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

01.09.2012-31.08.2020