Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Rada Dyscypliny

RADA DYSCYPLINY NAUKI TEOLOGICZNE

Przewodniczący:

Profesorowie:

Profesorowie uniwersytetu:

Adiunkci:

Asystenci:

Przedstawiciel doktorantów:

Do kompetencji Rady Dyscypliny należy w szczególności:
– nadawanie stopni naukowych;
– nadzorowanie studiów doktoranckich;
– opiniowanie programów studiów na kierunku teologia;
– wskazywanie kierunków polityki kadrowej w ramach dyscypliny teologii;
– opiniowanie kryteriów oceny i awansu nauczycieli akademickich;
– opiniowanie wniosków o awanse i zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego;
– zajmowanie stanowiska w sprawach badań naukowych, rozwoju i kształcenia w zakresie teologi;
– opiniowanie wniosku o zasadność tworzenia lub likwidowania kierunku studiów;
– przedstawianie opinii w kwestii zatrudnienia nowego nauczyciela akademickiego.

Wnioskowanie do Rektora UMK o nadanie tytułu doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym na polu nauki, kultury, religii, ekumenizmu, dialogu.
Wnioskowanie o Convallaria Copernicana dla osoby lub instytucji za wybitny wkład w rozwój nauki lub szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytetu.
Poparcie decyzji dziekana w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Mikołaja Kopernika w Toruniu.