Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Studia Podyplomowe


 

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu

Kierownik: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK

Informacje na stronie umk.pl

Struktura:

Studia podyplomowe w zakresie teologii są realizowane w Toruniu. Obejmują dwa etapy kształcenia.

Pierwsza część studiów podyplomowych (cykl ad licentiam) trwa 4 semestr, druga część (cykl ad lauream) – 2 semestry.

Zajęcia odbywają się w czwartki, 10 razy w semestrze plus konferencja (sympozjum).

Zajęcia są płatne. Opłata wynosi 1200 zł za I semestr oraz 1200 zł za II semestr (kurs ad licentiam i ad lauream).

Słuchaczem Studiów może zostać osoba, która posiada tytuł magistra teologii (cykl ad licentiam) lub licencjata teologii (cykl ad lauream).

Specjalności:

Rekrutacja (wymagane dokumenty):

Dokumenty składamy Dziekanacie WT UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00 (tel. 56 611 49 94).

Termin: 22 września.

Co dają studia?

Absolwent pierwszego cyklu studiów (ad licentiam) może uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i tytuł licencjata teologii (tzw. licencjat rzymski).

Słuchacze, którzy osiągną średnią powyżej 4,0 mogą kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej lub na kursie ad lauream, który według Konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana/Veritatis Gaudium (8 grudnia 2017 rok) jest wymaganym etapem przygotowania do przedłożenia dysertacji doktorskiej z zakresu nauk teologicznych.

Kontakt:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
•Tel.: +48 (056) 611 49  90
Tel.: +48 (056) 611 49 94
• e-mail: teologia@umk.pl

Do pobrania:

Podanie do Dziekana –  ad licentiam  / ad lauream
Kwestionariusz osobowy – formularz

Rekrutacja – Toruń


 

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

Kierownik: ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

Informacje na stronie umk.pl

Struktura:

Studia podyplomowe w zakresie teologii są realizowane w Pelplinie. Obejmują dwa etapy kształcenia.

Pierwsza część studiów podyplomowych realizowanych w Pelplinie (cykl ad licentiam) trwa 6 semestrów, druga część (cykl ad lauream) – 2 semestry.

Zajęcia odbywają się w piątki, 7 razy w semestrze plus konferencja (sympozjum).

Zajęcia są płatne. Opłata za studia realizowane w Pelplinie – kurs ad licentiam (6 semestrów) wynosi 800 zł za I semestr i 800 zł za II semestr. Za kurs ad lauream opłata wynosi 1200 zł za I semestr i 1200 zł za II semestr.

Słuchaczem Studiów może zostać osoba, która posiada tytuł magistra teologii (cykl ad licentiam) lub licencjata teologii (cykl ad lauream).

Specjalność:

Wymagane dokumenty:

Dokumenty składane są u kierownika studiów w Pelplinie: ks. prof. dra hab. Janusza Szulista (Pelplin, Plac Mariacki 7, e-mail: szulist@umk.pl) lub w Dziekanacie WT UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00 (tel. 56 611 49 94).

Termin: 15 września.

Co dają studia?

Absolwent pierwszego cyklu studiów (ad licentiam) może uzyskać tytuł licencjata teologii oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacze, którzy osiągną średnią powyżej 4,0 mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich WT UMK lub na kursie ad lauream, który według Konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana/Veritatis Gaudium (8.12.2017) jest wymaganym warunkiem do przedłożenia dysertacji doktorskiej z teologii.

Kontakt
• Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
•Tel.: +48 (056) 611 49  90
Tel.: +48 (056) 611 49 94
• e-mail: teologia@umk.pl

Do pobrania:
Podanie do Dziekana –  ad licentiam  / ad lauream
Kwestionariusz osobowy – formularz

Rekrutacja – Pelplin


 

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym dla nauczycieli

Kierownik: ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

Informacje na stronie umk.pl

Czym są studia?

Studia są realizowane w Toruniu i w Pelplinie. Są przeznaczone są dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym (zainteresowanych nauczaniem katechezy w szkole) oraz dla osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Studia trwają 4 semestry.

Rekrutacja (wymagane dokumenty):

Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni.

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 15 września w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty: 

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik (zajęcia odbywają się w soboty)

Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 300 zł, semestr letni (II) 1 200 zł, semestr zimowy (III) 1 300 zł, semestr letni (IV) 1 200 zł.

Kontakt:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
•Tel.: +48 (056) 611 49  90
Tel.: +48 (056) 611 49 94
• e-mail: teologia@umk.pl


 

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki

Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat

Informacje na stronie umk.pl

Czym są studia?

Kwestie etyczne dotyczące życia ludzkiego, jego początków, trwania i kresu, są niezmiennie przedmiotem gorących dyskusji i sporów. Obok problemów znanych od dawna, takich jak aborcja czy samobójstwo, pojawiają się nowe, związane z odkryciami naukowymi w dziedzinie biologii i medycyny. Budzą one uzasadnione nadzieje na pokonanie chorób dotąd nieuleczalnych, a jednocześnie rodzą pytania i wątpliwości natury moralnej. Domagają się osądu indywidualnego sumienia, ale potrzebują także uregulowań prawnych. Poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań ma znaczenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla kształtu życia społecznego teraz i w przyszłości. Stąd potrzeba pogłębionej refleksji, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przybrała postać dynamicznie rozwijającej się bioetyki.

Adresaci studiów:

Podyplomowe studia w zakresie bioetyki organizowane na Wydziale Teologicznym UMK są propozycją dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy etycznej na temat złożonych, żywo dyskutowanych kwestii dotyczących życia ludzkiego – jego początku, trwania i kresu, w szczególności do osób, które z racji wykonywanego zawodu stają wobec problemów i dylematów natury bioetycznej (w ubiegłych latach uczestnikami studiów byli m.in. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele i duchowni).

Zakres wiedzy:

Studia obejmują wiedzę z dziedziny nauk medycznych, humanistycznych i prawnych. Obok fundamentalnych kwestii antropologicznych, skupionych wokół kategorii godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw, omawiane są zasady etyczne służące rozwiązywaniu kwestii szczegółowych. Są wśród nich zagadnienia dotyczące:
• początków życia ludzkiego (m.in. fizjologia ludzkiej prokreacji, genetyka, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, techniki wspomaganej reprodukcji, antykoncepcja, aborcja, eugenika);
• jego trwania (m.in. dawstwo i przeszczepianie narządów, eksperyment medyczny);
• i kresu (m.in. choroba terminalna, psychologia cierpienia, medycyna i opieka paliatywna oraz hospicyjna; kontrowersje wokół kryteriów weryfikacji śmierci, teologia cierpienia i śmierci).

Kadra naukowa:

Nasi wykładowcy to specjaliści, którzy reprezentują prestiżowe ośrodki naukowe, m.in.:

Zajęcia:

Rozpoczęcie studiów: listopad.

Terminarz zajęć:

Szczegółowy program studiów

Rekrutacja (wymagane dokumenty):

Wymagane dokumenty:
• podanie/kwestionariusz osobowy – kwestionariusz
• 1 fotografia
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)

Dokumenty można składać w Dziekanacie WT UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 osobiście,
przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską.

Termin składania dokumentów: do 3 listopada.

Opłata za studia w roku akademickim – w rok. akad. 2021/2022 wynosiła 1300 zł (I semestr) i 1200 zł (II semestr)

Kontakt:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
•Tel.: +48 (056) 611 49  90
Tel.: +48 (056) 611 49 94
• e-mail: teologia@umk.pl