Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko badawcze post-doc w grancie „Średniowieczne zbiory cudów świętych polskich w kontekście synchronicznym i diachronicznym”
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. stopień doktora w dziedzinie nauk teologicznych lub innej dziedzinie związanej z badaniami nad średniowieczem, uzyskany:
– nie wcześniej niż w roku 2018 (z uwzględnieniem przerw określonych w definicji stanowiska typu post-doc zawartej w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich)
– oraz w podmiocie innym niż UMK, chyba, że odbyto najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż UMK oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
2. Prowadzenie badań naukowych w obszarze historii Kościoła lub literatury teologicznej epoki średniowiecza i wczesnej nowożytności.
3. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach, należy dołączyć kopie 1-3 wybranych publikacji.
4. Doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.).
5. Biegła znajomość języka polskiego, angielskiego i łaciny.
 
Stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) jest częścią nowego projektu finansowanego przez NCN w programie OPUS 26 – „Średniowieczne zbiory cudów świętych polskich w kontekście synchronicznym i diachronicznym” (2023/51/B/HS1/00397) – kierowanego przez ks. dr. hab. Stanisława Adamiaka, prof. UMK.  Od wybranej osoby oczekuje się udziału w następujących zadaniach badawczych:
 
1. Analiza późnoantycznych i wczesnośredniowiecznych modeli opowiadań o cudach.
2. Stworzenie bazy danych polskich średniowiecznych opowiadań o cudach.
3. Pogłębiona analiza wybranych opowiadań o cudach.
4. Porównanie polskich opowiadań o cudach ze współczesnymi przykładami z łacińskiego chrześcijaństwa.
 
Wybrana osoba będzie miała pełny dostęp do bibliotek, zasobów archiwalnych i komputerowych Uniwersytetu.
 
Komisja oceni wnioski na podstawie następujących kryteriów: 
(a) osiągnięcia naukowe w danej dziedzinie oraz doskonałość akademicka i potencjał; 
b) potencjalny wkład w grant, koncentrujący się na analizie średniowiecznych tekstów hagiograficznych. 
Komisja może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną (on-line).
 
PEŁNA INFORMACJA (PDF)

więcej informacji

Archiwum