Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Komisja Nauki Wiary KEP o szkodliwym wzbudzaniu lęku i naiwnych "receptach" w walce z epidemią

JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ

Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
w związku z pandemią koronawirusa


Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.
 
1. Oblicza lęku

„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy” (27.03.2020 r.).

W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata.

Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

2. Kościół jako „sakrament nadziei”

W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany.

W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią.

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek, Christus vivit, nr 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312).

3. Bezdroża pseudoreligijnych propozycji

W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie – obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii.

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii.

Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia.

Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować postawę synergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.

4. Czas próby i wyboru

Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennio ineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).

Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.
Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.

Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).

Abp Stanisław Budzik
Metropolita Lubelski
Przewodniczący
Komisji Nauki Wiary KEP
Lublin, 31 marca 2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. ks. Stefana Frelichowskiego

Biskup toruński Wiesław Śmigiel zachęca wiernych diecezji toruńskiej do modlitwy o ustanie epidemii za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika. - Bł. ks. Stefan jest przykładem troski o starszych, chorych i dotkniętych zakaźnymi chorobami – mówi bp Śmigiel.

Tekst modlitwy został przygotowany przez sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Jej treść została zatwierdzona przez biskupa toruńskiego. - Zachęcam do modlitwy za jego wstawiennictwem o ustanie epidemii koronawirusa – pisze do wiernych bp Śmigiel. Niech ten, który w skrajnie trudnych warunkach obozowych troszczył się o chorych na tyfus, wstawia się dziś za nami.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o ustanie epidemii koronawirusa

Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia - aż do ofiary z siebie.

Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu pozornego panowania zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Dlatego stajemy dziś przy tobie  i prośmy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii.

Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia.

Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświeceniem.

Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.

Zmarłym uproś łaskę nieba.

Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami.
Amen.

więcej informacji

zdjęcie

Praktyczna realizacja zajęć metodą zdalną

Publikujemy wykaz zajęć na naszym Wydziale prowadzonych w obecnej sytuacji metodą zdalną.
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zajęć zdalnych prosimy o kontakt: Ewa Reczkowska  e-mail ewarecz@umk.pl.

Konsultacje z Prowadzącymi zajęcia są możliwe (drogą zdalną) w godzinach dyżurów pracowników.

Wykaz Prowadzących i wykaz zajęć (doxc)
Wykaz Prowadzących i wykaz zajęć (*pdf)

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie nr 39 Rektora z 24 marca 2020 roku)

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 92) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Na okres od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, wprowadza się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, zwane dalej „zasadami”.
 2. Zasady dotyczą realizacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”, w formie zdalnej zajęć wynikających z programów studiów wyższych - pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, szkół doktorskich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 3. Zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w formie zdalnej niezależnie od tego czy taka forma została przewidziana w programie kształcenia lub programie studiów.
 4. Do zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia lub programie studiów.

§ 2

 1. Decyzję w sprawie wyznaczania przedmiotów i zajęć, które są prowadzone w formie zdalnej przez nauczycieli akademickich i osoby zatrudnione na Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych, podejmuje dziekan wydziału, na którym są prowadzone zajęcia lub dyrektor uczelnianej jednostki dydaktycznej.
 2. Informacje o wyznaczeniu przedmiotów i zajęć do prowadzenia w formie zdalnej wraz z ich prowadzącymi dziekan niezwłocznie umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej wydziału.

§ 3

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za treści merytoryczne zawarte w materiałach do tych zajęć oraz za ich prawidłową realizację.
 2. Prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web.
 3. Prowadzący zajęcia na bieżąco informuje uczestników zajęć o etapach ich realizacji.
 4. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i dokumentuje ich osiągnięcie zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W przypadku wykorzystania narzędzi zewnętrznych prowadzący zajęcia odpowiada także za:

1)      udostępnienie narzędzia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego i prawa o ochronie danych osobowych;

2)      zapewnienie zgodnego z prawem i bezpłatnego dostępu do narzędzia dla uczestników zajęć;

3)      właściwe zabezpieczenie i archiwizację materiałów dydaktycznych i kursu pod kątem weryfikacji osiąganych przez uczestników zajęć efektów uczenia się oraz ocen komisji akredytacyjnych.

 1. Przy organizacji zajęć w formie zdalnej prowadzący powinien uwzględnić ograniczenia techniczne leżące po stronie uczestników zajęć.

§ 4

 1. W przypadku zmiany formy odbywania zajęć dydaktycznych na formę zdalną, dopuszcza się możliwość dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć.
 2. Dostosowania warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć dokonuje koordynator przedmiotu za zgodą dziekana, w porozumieniu z uczestnikami zajęć, uwzględniając wybraną formę zdalnego nauczania oraz zapewniając uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w sylabusie.
 3. Dostosowanie warunków zaliczenia przedmiotów do zmienionej formy zajęć wymaga akceptacji osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego.

§ 5

 1. Rekomenduje się wykorzystanie następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć:

1) platforma e-learningowa Moodle;

2) system wideokonferencji BigBlueButton;

3) Microsoft Teams.

 1. Rekomenduje się unikanie przesyłania plików zawierających materiały dydaktyczne (np. prezentacji) z wykorzystaniem poczty USOSweb z uwagi na możliwość wystąpienia problemów technicznych.
 2. Wsparcie techniczne dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w ust. 1, zapewnia Uniwersyteckie Centrum Informatyczne.

§ 6

 1. Harmonogram prowadzenia zajęć w formie zdalnej określa dziekan wydziału lub dyrektor uczelnianej jednostki dydaktycznej.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej.

§ 7

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawuje dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich; dyrektorem szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich; kierownikiem studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych.
 2. Wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu lub przez dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej pracownik sekretariatu tej jednostki (koordynator zdalnego kształcenia), prowadzi ewidencję zajęć i osób realizujących zajęcia zdalne na poszczególnych studiach.

§ 8

W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie stosuje się zarządzenia Nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 87).

 § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

Treść zarządzenia nr 39

 

R E K T O R

                                                                                               prof. dr hab. Andrzej Tretyn

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK z 24 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK.

 

Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem § 4 i § 6, wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”.

 § 2

 1. W okresie, o którym mowa w § 1 wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 4. Szczegółowe zasady realizowania zajęć w formie zdalnej określi odrębne zarządzenie rektora.
 2. Forma realizacji zajęć, o której mowa w ust. 1 dotyczy zajęć na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także w szkołach doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uniwersytetu, studiach podyplomowych lub w innych formach kształcenia, które były zaplanowane na okres od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Odwołuje się studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.
 4. Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, będą realizowane po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Dziekani prowadzą rejestr zajęć, które są realizowane w formie zdalnej oraz rejestr zajęć, które będą zrealizowane po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 3

 1. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują swoje obowiązki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2, na dotychczasowych zasadach.
 2. Nauczyciele akademiccy są zwolnieni z wykonywania obowiązków wymagających osobistego kontaktu ze studentami i doktorantami.
 3. Zakazuje się nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom przebywania na terenie wydziałów z wyjątkiem konieczności załatwienia spraw niecierpiących zwłoki oraz gdy wymaga tego ciągłość prowadzonych badań naukowych.
 4. Decyzje o możliwości przebywania nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów na terenie wydziału podejmuje dziekan.

 § 4

 1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wstrzymuje się wszystkie wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne) pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
 2. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wstrzymuje się wszystkie przyjazdy krajowych i zagranicznych gości Uniwersytetu.

§ 5

 1. W okresie, o którym mowa w § 1 nie organizuje się posiedzeń rad dyscyplin i posiedzeń innych kolegialnych organów w sprawach związanych z nadawaniem stopni naukowych.
 2. W innych sprawach niż określone w ust. 1, które nie wymagają przeprowadzenia tajnego głosowania zaleca się, w sprawach niecierpiących zwłoki, organizowanie posiedzeń w trybie telekonferencji.

§ 6

Do dnia 30 czerwca 2020 r. odwołuje się wszystkie konferencje, koncerty, wystawy, zawody sportowe oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet.

§ 7

 1. W okresie, o którym mowa w § 1, doktorantom i studentom mieszkającym w domach studenckich zaleca się ich opuszczenie.
 2. W okresie, o którym mowa w § 1, wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
 3. Zabrania się przyjazdów do domów studenckich do czasu zakończenia okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu, w tym także w celu odebrania pozostawionych w pokojach rzeczy.

§ 8

 1. Zobowiązuje się osoby mieszkające w domu studenckim nr 7 i w domu studenckim nr 8 do ich opuszczenia w terminie do dnia 25 marca 2020 r.
 2. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą z ważnych powodów opuścić domu studenckiego, zostaną zakwaterowane w innych domach studenckich. Sprawy te będą rozpatrywane indywidualnie przez prorektora właściwego do spraw studenckich.
 3. W przypadku konieczności udostępnienia domów studenckich, o których mowa w ust. 1 do celów kwarantanny zbiorowej, kanclerz zorganizuje zabezpieczenie i umieszczenie w depozycie pozostawionych w pokojach rzeczy niebędących własnością Uniwersytetu.

§ 9

Terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 r. zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§ 10

 1. W przypadku opuszczenia domu studenckiego z powodu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 miesięczną stawkę za zakwaterowanie w domu studenckim w miesiącu marcu i kwietniu obniża się proporcjonalnie do okresu niezamieszkiwania w domu studenckim.
 2. Rozliczenie obniżenia opłaty następuje w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia działalności Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 11

W okresie, o którym mowa § 1, wszystkie obiekty Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz Biblioteki Uniwersyteckiej są zamknięte dla ich użytkowników.

§ 12

 1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i bezpośredniego przełożonego o:

1)      przyjeździe z zagranicy;

2)      pogorszeniu stanu zdrowia charakterystycznym dla objawów zarażenia wirusem SARS-CoV-2;

3)      podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w wyniku kontaktu z osobą zarażoną tym wirusem.

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższe informacje właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz rektorowi.
 2. Osoby o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do pozostania w domu przez okres dwóch tygodni bez konieczności uzyskiwania zwolnienia lekarskiego, o ile nie zostały skierowane przez właściwe organy na kwarantannę domową.
 3. W przypadku pracowników Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, bezpośredni przełożony może zdecydować o wykonywaniu pracy zdalnej.

§ 13

 1. Uruchamia się adres koronawirus@umk.pl, na który można zgłaszać wszelkie informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

§ 14

Studentom, którzy decyzją dziekana zostali warunkowo wpisani na wyższy semestr i którym wyznaczony przez dziekana termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń z zaległych przedmiotów upływa w okresie od 12 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., przedłuża się termin do zdania egzaminów i uzyskania zaliczeń zaległych przedmiotów do dnia 20 września 2020 r.

§ 15

Czynności związane z wyborami do organów samorządu studenckiego Uniwersytetu odracza się do czasu zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu. Osoby pełniące funkcje w organach samorządu studenckiego Uniwersytetu pełnią je do czasu wyboru nowych organów.

§ 16

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu w okresie o którym mowa w § 1, rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

§ 17

Kanclerz, w drodze zarządzenia, określi szczegółowe zasady funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz sposób wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników inżynieryjno-technicznych, obsługi i bibliotekarzy w okresie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r., z zastrzeżeniem § 8, który wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

Treść zarządzenia nr 38

R E K T O R

                                                                                               prof. dr hab. Andrzej Tretyn

więcej informacji

zdjęcie

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK ze stypendium Rektora za publikację

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły). W kampusie toruńskim stypendia zostały przyznane za publikacje, które uzyskały 200, 140 lub 100 (w przypadku nauk humanistycznych) punktów według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Punktację na poziomie 200 odnotowały 3 publikacje z UMK. Ich autorami są:

 1. Prof. dr hab. Dariusz Chruściński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 100%);
 2. Dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK (udział 50%) oraz dr hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii;
 3. Dr Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 100%).

Za publikacje na poziomie 140 punktów stypendia otrzymali:

 1. Dr hab. Agata Cygan, prof. UMK (udział 20%), prof. dr hab. Ryszard Trawiński (udział 20%), dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK (udział 20%) oraz dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK (udział 40%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 2. Dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych (udział 50%) oraz dr inż. Marcin Sylwestrzak (udział 20%) i prof. dr hab. Piotr Targowski (udział 30%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 3. Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK (udział 40%) oraz dr hab. Aleksandra Radtke (udział 40%) z Wydziału Chemii i dr Tomasz Jędrzejewski z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (udział 20%);
 4. Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak (udział 33,3%), dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. UMK (udział 33,3%) oraz prof. dr hab. Iwona Łakomska (udział 33,3%) z Wydziału Chemii;
 5. Dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK (udział 70%) i prof. dr hab. Andrzej Niedzielski (udział 30%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 6. Prof. dr hab. Marian Szymczak (udział 55%), dr Paweł Wolak (udział 35%) oraz dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK (udział 10%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 7. Dr Jan Hermes z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (udział 100%);
 8. Dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych (udział 90%) oraz dr Grażyna Szczepańska z Wydziału Chemii (udział 10%);
 9. Mgr inż. Emil Korczeniewski (udział 20%), mgr Paulina Bolibok (udział 5%) oraz prof. dr hab. Artur Terzyk (udział 75%) z Wydziału Chemii;
 10. Dr Szymon Wójtewicz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 100%).

10 publikacji naukowców z UMK uzyskało 100 punktów:

 1. Dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział 100%);
 2. Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK z Wydziału Teologicznego (udział 100%);
 3. Dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak z Wydziału Sztuk Pięknych (udział 100%);
 4. Dr Magdalena Krajcarz (udział 70%) i dr Magdalena Sudoł-Procyk (udział 30%) z Wydziału Nauk Historycznych;
 5. Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK (udział 20%), dr Marcin Fałdziński (udział 20%), mgr Maciej Gałecki (udział 30%) oraz prof. dr hab. Magdalena Osińska (udział 30%) z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 6. Dr Daniel Żuromski z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział 100%);
 7. Dr Aleksandra Cichocka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział 100%);
 8. Dr Aleksandra Cichocka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział 100%);
 9. Dr Aleksandra Cichocka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział 100%);
 10. Prof. dr hab. Tomasz Ważny z Wydziału Sztuk Pięknych (udział 100%).

W kampusie bydgoskim JM Rektor przyznał stypendia za 17 publikacji na poziomie 140 punktów. Wyróżniono następujących pracowników naukowych z Collegium Medicum UMK:

 1. Prof. dr hab. Mariusz Wysocki (udział 50%), dr Andrzej Kołtan (udział 50%) z Wydziału Lekarskiego;
 2. Dr Magdalena Nowaczewska (udział 80%), dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 10%), lek. Stanisław Osiński (udział 5%), prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego;
 3. Dr Adam Wiśniewski (udział 80%), dr Joanna Sikora (udział 5%), lek. Agata Sławińska (udział 5%), dr Aleksandra Karczmarska-Wódzka (udział 2%), dr hab. Zbigniew Serafin, prof. UMK (udział 3%) z Wydziału Lekarskiego;
 4. Prof. dr hab. Alina Borkowska (udział 40%), dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK (udział 57%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz prof. dr hab. Roman Junik (udział 1%), dr Anna Kamińska (udział 1%); z Wydziału Lekarskiego;
 5. Prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;
 6. Prof. dr hab. Jacek Michałkiewicz (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego;
 7. Dr hab. Tomasz Nowikiewicz, prof. UMK (udział 80%), dr Ewa Śrutek (udział 5 %), dr Iwona Głowacka-Mrotek (udział 5 %), mgr Magdalena Tarkowska (udział 5 %), prof. dr hab. Wojciech Zegarski (udział 5%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 8. Dr Piotr Adamski (udział 70%), dr Joanna Sikora (udział 1%), lek. Piotr Niezgoda (udział 1%), dr Tomasz Fabiszak (udział 1%), dr Małgorzata Ostrowska (udział 1%), dr Aleksandra Karczmarska-Wódzka (udział 1%), dr hab. Eliano Pio Navarese, prof. UMK (udział 1%), prof. dr hab. Jacek Kubica (udział 1%) z Wydziału Lekarskiego oraz dr hab. Katarzyna Buszko (udział 23 %) z Wydziału Farmaceutycznego;
 9. Dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK (udział 50%), prof. dr hab. Ryszard Oliński (udział 30%), dr Marta Starczak (udział 20%) z Wydziału Farmaceutycznego;
 10. Dr Iwona Głowacka Mrotek (udział 40%), mgr Magdalena Tarkowska (udział 40%), dr hab. Tomasz Nowikiewicz, prof. UMK (udział 4%), dr Michał Jankowski (udział 4%), dr Magdalena Mackiewicz-Milewska (udział 4%), prof. dr hab. Wojciech Hagner (udział 4%), prof. dr hab. Wojciech Zegarski (udział 4%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 11. Dr Karol Jaroch (udział 70%), dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK (udział 30%) z Wydziału Farmaceutycznego;
 12. Dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK (udział 100 %) z Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 13. Mgr Natalia Piekuś-Słomka   (udział 50%), dr hab. Renata Mikstacka, prof. UMK  (udział 40%), dr Joanna Ronowicz   (udział 5%), prof. dr hab. Stanisław Sobiak   (udział 5%) z Wydziału Farmaceutycznego;
 14. Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK   (udział 50%) z Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Jacek Kubica   (udział 50%) z Wydziału Lekarskiego;
 15. Dr hab. Iwona Świątkiewicz, prof. UMK (udział 93,75%) z Wydziału Lekarskiego;
 16. Prof. dr hab. Jacek Kubica (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego;
 17. Prof. dr hab. Grażyna Sypniewska (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego. 
Księdzu Prodziekanowi - serdecznie gratulujemy!!!

więcej informacji

zdjęcie

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

Podajemy warunki naboru na studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie w roku akademickim 2020/2021. Zapraszamy!

PLAKAT

więcej informacji

zdjęcie

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2020

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)

Drodzy bracia i siostry!

Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.

 1. Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia

Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

 1. Pilna potrzeba nawrócenia

Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.

Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

 1. Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi

Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).

Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną swegoSyna, nie jest jak ten przypisywany mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas  jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.

4. Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko dla siebie

Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa.

Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze dalej, biorąc pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego powodu w okresie Wielkiego Postu roku 2020, w dniach 26–28 marca zwołałem do Asyżu młodych ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających wpływ na zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie powtarzało Magisterium Kościoła, polityka jest wybitną formą miłości (por. Pius XI, Discorso alla FUCI, 18 grudnia 1927 r.). To samo dotyczy zajmowania się gospodarką cechującą się tym samym duchem ewangelicznym, który jest duchem Błogosławieństw.

W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14).

FRANCISZEK
Rzym, w Bazylice św. Jana na Lateranie 7 października 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

więcej informacji

zdjęcie

1% na Fundację Pro Futuro Theologiae

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od 2014 roku, planuje w kolejnym roku swojej aktywności
-utworzenie stypendiów naukowych oraz grantów,
-trzecią edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie w zakresie teologii i filozofii,
-działania na rzecz małżeństwa i rodziny oraz
-wsparcie inicjatyw duszpasterskich.

W realizacji planów może pomóc 1% z podatku tych podatników, którzy zechcą wesprzeć pronaukowe cele Fundacji.

Każdy, kto zechce pomóc Fundacji w kontynuowaniu działalności na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz teologii i filozofii w Polsce, (jak i na świecie,) może przekazać 1% z podatku, wpisując do formularza rozliczeniowego PIT odpowiedni numer KRS. Promowanie studiów teologii jest o tyle ważne, że studiowanie tego kierunku cechuje się wyjątkową wartością etyczną, która ma przełożenie na jakość pracy naszych Absolwentów, a której towarzyszy ciekawość, zrozumienie, szerokie horyzonty myślenia oraz pasja w działaniu. 

Fundacja Pro Futuro Theologiae, KRS: 0000533493.

Plakat 01
Plakat 02

więcej informacji

zdjęcie

International Interdisciplinary Conference "Religious Freedom and Education"

International Interdisciplinary Conference
"Religious Freedom and Education"
9-10 October 2020
Venue: Toruń, Poland
Religious freedom is a fundamental human right that lies at the core of the individual’s worldview. As an element of one’s identity, it is manifested also through educational institutions. To what extent religious freedom in education is and should be recognized? How to balance it with the requirement of neutrality and other principles necessary in a democratic state? How can insights from theory and practice be integrated? Most importantly, what can theorists from different fields learn from each other’s work? 

The aim of this conference is to bring together experts from law, theology, and education to explore the role of religious freedom in education, both within and across disciplinary boundaries.

The abstract should be no longer than 250 words and should include a compendious summary of a paper with the research question, background, purpose, method, results, and conclusion.  

After you submit your abstract you will be acknowledged of the receipt of the abstract via an email within two working days.

Please submit your abstract here by 15 April 2020.

The abstract will undergo a double-blind peer-review process by the conference scientific committee and the results will be sent to the author by the 1st of May.


If you are not receiving an email from us set your email spam filter to accept messages from 
educationconference@umk.pl and/or contact us.

There are no fees for the conference.

Conference website: educationconference.umk.pl

ZAPROSZENIE PL
ZAPROSZENIE EN

więcej informacji

zdjęcie

Wolność relgijna - interdyscyplinarna Szkoła Letnia

W imieniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej w dniach 19-24 lipca 2020 roku interdyscyplinarnej Szkole Letniej dotyczącej tematyki wolności religijnej. Warsztaty odbywać się będą w formie wykładów i konwersatoriów, a zajęcia prowadzić będą zaproszeni wykładowcy z Uniwersytetu w Leuven (Belgia), Uniwersytetu Nawarry (Hiszpania), Uniwersytetu Oksfordzkiego (Wielka Brytania) i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką wolności religijnej, ale w szczególności do studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodych naukowców reprezentujący różne dziedziny nauki.

Więcej szczegółów w załączniku (PL) (EN).

Aby się zarejestrować, należy wypełnić formularz i przesłać abstrakt wystąpienia w j. angielskim, max. 200 słów do 14 marca 2020 r. dostępny pod linkiem:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0ff40ac3d9b34d39a83f077d2b5d9d9c

Wyniki rekrutacji zostaną wysłane na adres email do 21 marca 2020 r.

ZAPROSZENIE PL
ZAPROSZENIE EN

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W III edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2018/2019.

Fundacja Pro Future Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy

więcej informacji

zdjęcie

Pomoc ofiarom sekt

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Osoby poszkodowane przez sekty/nowe ruchy religijne (ofiary sekt) mogą uzyskać pomoc w Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

 • konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe,
 • dyżury 16.30-20.00
 • tel. 604 080 775 pn.-pt.12.00-22.00
 • mail: pracownia_pdibarrib1@tlen.pl

DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
POMAGAMY BEZPŁATNIE!!!
                                               

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?

TAK !!!

Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

 Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie
Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu
Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny
Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię).
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).
OGŁOSZENIE 2019
OGŁOSZENIE 2019

więcej informacji

zdjęcie

Biblica et Patristica Thoruniensia na SCOPUS-ie

Miło nam zakomunikować, że kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblica et Patristica Thoruniensia znalazł się w bazie SCOPUS. Jest to w największa na świecie baza czasopism indeksowanych. Jest bazą abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji: czasopism, książek naukowych i materiałów pokonferencyjnych. SCOPUS zapewnia wszechstronny przegląd światowych wyników badań naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Baza oferuje także inteligentne narzędzia do śledzenia, analizy i wizualizacji wyników badań naukowych.

Biblica et Patristica Thoruniensia ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer w roku jest zawsze poświęcony różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi podejmuje aktualny problem społeczny z perspektywy biblijnej i patrystycznej (np.: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Warto zaznaczyć, że Biblica et Patristica Thoruniensia jest drugim - po Scientia et Fides - czasopismem WT w bazie SCOPUS.

Zespołowi Redakcyjnemu Biblica et Patristica Thoruniensia - głównym redaktorem jest ks. dziekan prof. dr hab. Dariusz Kotecki - serdecznie gratulujemy.

więcej informacji

Archiwum