Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Zapraszamy na studia w nowym roku akademickim 2020/2021

Link do filmu na temat propozycji naszego Wydziału:

https://www.youtube.com/watch?v=pzKsLf3Ret0

więcej informacji

zdjęcie

Nasza teologia na podium

W ogłoszonym 17 lipca 2020 roku przez "Perspektywy" rankingu kierunków "teologia" na naszym Wydziale awansowała z poprzedniego 5 miejsca (http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/teologia) na "medalową" trzecią pozycję w Polsce. Wyprzedziliśmy teologię w Poznaniu (UAM) i w Krakowie (UP JPII). Tak wysoka pozycja toruńskiej teologii jest bez wątpienia sukcesem naszego środowiska i powodem do satysfakcji dla wszystkich, którzy tworzą teologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

szczegółowe oceny (*.pdf) (*.doxc)
Link do rankingu "Perspektyw":
http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-teologiczne/teologia

Metodologia Rankingu Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów („subjects”) w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Uwaga: RKS 2020 nie obejmuje uczelni artystycznych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni). Musi być prowadzony nabór na te kierunki na rok akademicki 2020/21 (na pierwszy rok studiów). Kierunki te muszą też mieć dwa roczniki absolwentów.

Prowadzone aktualnie przez uczelnie kierunki studiów (jest ich w Polsce ponad 1300) zostały przyporządkowane – w konsultacji z uczelniami poprzez „Ankietę kalibracyjną” – do tradycyjnych Grup Kierunków Studiów objętych rankingiem Perspektyw (jest ich 70).

W zależności od specyfiki danej grupy kierunków, ranking będzie składał się z 12 lub 13 wskaźników pogrupowanych w sześć lub siedem kryteriów. Zwracamy uwagę, że różne mogą być wagi wskaźników w poszczególnych kryteriach – w zależności od specyfiki kierunku. Do zestawu kryteriów i wskaźników 2020 wchodzą:

PRESTIŻ

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono internetowo w maju i czerwcu 2020, metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe). Otrzymano odpowiedzi zwrotnie od 1115 respondentów, z których każdy określił dziedzinę i dyscyplinę nauki oraz grupę kierunków studiów, w których posiada kompetencje. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

POTENCJAŁ AKADEMICKI

 • Wskaźnik kategorii naukowej – określony poprzez tzw. współczynnik kategorii naukowej Wkn wyliczony dla dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów (współczynnik Wkn zdefiniowany jest w rozporządzeniu MNiSW z 9 września 2019).

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

 • Akredytacje – posiadanie przez uczelnię aktualnej oceny wyróżniającej, którą można przyporządkować do danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji międzynarodowych. Źródło: PKA oraz dane z baz międzynarodowych agencji rekrutacyjnych.
 • Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2019 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na ocenianych kierunkach studiów. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni studenci wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

POTENCJAŁ NAUKOWY

 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2015-19; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2015-19 w stosunku do liczby tych publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2015-19; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • FWVI (Field-Weighted View Impact) – wskaźnik wprowadzony w rankingu 2020 po raz pierwszy; określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2015-19. Źródło: SciVal.
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik pokazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2015-2019; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

 • Publikacje we współpracy zagranicznej – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym kierunku studiów w roku akad. 2019/20. Źródło: POL-on.

KRYTERIA DODATKOWE

 • Egzaminy lekarskie – wskaźnik dodatkowy dla kierunku lekarskiego i stomatologii; oparty jest o wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego, uwzględniana jest też skuteczność zdawania egzaminu. Źródło: baza LEP.
 • Egzaminy na aplikacje prawnicze – wskaźnik dodatkowy dla kierunku prawo; oparty jest o wyniki egzaminów na aplikacje radcowskie i adwokackie. Źródło: wyniki egzaminów.

Uwaga: W odniesieniu do kilku uczelni, które nie dostarczyły do Rankingu Kierunków Studiów danych dotyczących wyników maturalnych osób przyjętych na studia w październiku 2019 roku – we wskaźniku „Jakość przyjętych na studia” podano w tabelach rankingowych informację „b. d.” (brak danych), a do wyliczeń przyjęto wartość uczelni z najniższym wynikiem w tym wskaźniku. Są to: Politechnika Rzeszowska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, a także ChAT, WSB w Gdańsku i WSB w Poznaniu i PWSZ w Kaliszu.

za: http://ranking.perspektywy.pl/2020/article/metodologia-rankingu-kierunkow-studiow

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2020/2021

Od 2 czerwca 2020 roku trwa elektroniczna rejestracja na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapisy na większość kierunków potrwają do 18 sierpnia.

UMK w roku akademickim 2020/2021 oferuje ponad 100 kierunków studiów. Na stronie www.umk.pl/kandydaci można znaleźć pełną ich listę, opisy, wymagania rekrutacyjne oraz informację, co można robić po zakończeniu studiów.

Aby wziąć udział w rekrutacji, absolwenci szkół średnich chcący podjąć studia na UMK powinni założyć elektroniczne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Oprócz rejestracji w IRK, kandydaci powinni dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł/kierunek. Opłata za kierunek/specjalność, na który/ą obowiązują egzaminy praktyczne, wynosi 150 zł.

Rejestracja na większość studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym zakończy się 18 sierpnia 2020 roku.
Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 24 sierpnia o godz. 14:00.

https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/harmonogram_torun-s1/
 
https://www.umk.pl/kandydaci/kontakt/

więcej informacji

zdjęcie

Wstrzymanie służbowych wyjazdów zagranicznych do 31 sierpnia 2020 roku

Od 13 lipca 2020 roku obowiązuje Zarządzenie 151 Rektora UMK. Według Zarządzenia "Wstrzymuje się do dnia 31 sierpnia 2020 r. zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz przyjazdy zagranicznych gości Uniwersytetu.”

Zarządzenie 151

więcej informacji

zdjęcie

Prodziekani Wydziału Teologicznego na kadencję 2020-2024

W środę 8 lipca 2020 roku Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024. Uroczystość miała miejsce o godzinie 12.00 w Auli UMK.

Księżom Prodziekanom:

ks. drowi hab. Piotrowi Roszakowi, prof. UMK (prodziekan ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą) (foto) i
ks. prof. drowi hab. Januszowi Szulistowi (prodziekan ds. studenckich i kształcenia) (foto)

gratulujemy!!!

Kadencja nowych władz WT rozpoczyna się 1 września 2020 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Kształcenie w roku akademickim 2020/2021

Panie i Panowie
Drogie Studentki i Studenci
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Szanowni Państwo,

Przed nami nowy rok akademicki, który rozpocznie się w warunkach związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Chcielibyśmy poinformować Państwa o zmianach dotyczących kształcenia, prosząc jednocześnie o szczegółowe zapoznanie się z nowym zarządzeniem w tej sprawie (Zarządzenie Rektora 147/2020/259).

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną nie jesteśmy dziś w stanie przewidzieć, z jakimi obostrzeniami w realizacji zajęć dydaktycznych będziemy musieli się zmierzyć. Chcemy jednak wykorzystać doświadczenia w edukacji zdalnej zdobyte przez całą naszą społeczność  w trakcie pandemii oraz lepiej przygotować się do czekających nas wyzwań w tym zakresie.  Planujemy zatem już od września rozpocząć odpowiednie szkolenia zarówno dla studentów, jak  i pracowników, a także myślimy o rozbudowie  infrastruktury służącej zdalnej edukacji.

Zarządzenie ma na tyle elastyczny charakter, aby możliwe było podejmowanie na jego podstawie decyzji, które będą dostosowane do wymogów zmieniającej się sytuacji. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie powrócić do prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej w najszerszym z możliwych wymiarów, ale liczymy się też z koniecznością wprowadzenia zdalnego nauczania w przypadku wyznaczonych do tego przedmiotów. Zarządzenie wprowadza wobec pracowników obowiązek przygotowania na nowy rok akademicki wykładów i konwersatoriów w formie zdalnej. Decyzje o ich uruchomieniu w uzasadnionym przypadku podejmie z wyprzedzeniem dla całego uniwersytetu Rektor lub w poszczególnych przypadkach Dziekan. W wypadku pozostałych zajęć decyzję o ich zdalnym prowadzeniu podejmą dziekani wydziałów, kierując się przede wszystkim względami bezpieczeństwa oraz troską o zapewnienie jak najlepszej jakości kształcenia.

Zajęcia, które z uwagi na swoją specyfikę nie będą mogły zostać przeprowadzone zdalnie i wymagają bezpośredniego udziału studentów i pracowników, będą prowadzone z zachowaniem szczególnych środków ostrożności sanitarnych. Zakładamy, że upływ czasu i ograniczenia sanitarne znacząco obniżą zagrożenie, co umożliwi nam przeprowadzenie tradycyjnej sesji egzaminacyjnej na zakończenie I semestru roku akademickiego 2020/2021.

Szanowni Państwo, to niezwykle trudny czas dla naszej społeczności. Dziękujemy całej społeczności akademickiej za to, że szybko i sprawnie dostosowała się do nowych warunków i istniejących ograniczeń. Raz jeszcze prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z nowym zarządzeniem. Życzmy nam wszystkim, abyśmy mogli jak najszybciej wrócić do pracy i studiowania w warunkach, do których byliśmy przyzwyczajeni, bez obaw o zdrowie nasze i naszych bliskich.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Beata Przyborowska, prorektor UMK ds. kształcenia
Prof. dr hab. Przemysław Nehring, prorektor elekt ds. kształcenia

(Zarządzenie Rektora 147/2020/259)

więcej informacji

zdjęcie

Obrona prac dyplomowych na UMK od 4 czerwca 2020 roku

Od dnia 4 czerwca 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązują zasady i formularze zawarte w niżej zamieszczonych plikach.

Zarządzenie Rektora nr 126
ZR 126 załącznik 1
ZR 126 załącznik 2
ZR 126 załącznik 3
ZR 126 załącznik 4
ZR 126 załącznik 5
ZR 126 załącznik 6
ZR 126 załącznik 7
ZR 126 załącznik 8

Zarządzenie nr 125 zmieniające ZR. 94
ZR 125 załącznik 1

więcej informacji

zdjęcie

Spot Laboratorium św. Jana Pawła II

Podajemy link dostępu do przygotowanego przez Laboratorium św. Jana Pawła II spotu, który ma stać się inspiracją do większego dobra i poznania osoby św. Jana Pawła II i Jego dzieła.

Spot można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=0-WzDRfJw_s&t=3s

więcej informacji

zdjęcie

Escape Room online dla dzieci, młodzieży i całych rodzin

Podajemy adres do Escape Room online "Misja 99", który dla Laboratorium św. Jana Pawła II przygotowała Pani dr Anna Krygier, nauczycielka historii w SP nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Pani mgr lic. Karolina Olszewska. Zabawa przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i całych rodzin.

Link do Escape Room-u: https://view.genial.ly/5ed51e415267300d859bad77/presentation-misja-99?fbclid=IwAR3AvaPdImBZBo-ILf_JHSUN1q_P1cmokY1KqAMW3lL63TPT9l2833wuUMc

więcej informacji

zdjęcie

Wykład fakultatywny ks. dra Andriy'a Olijnik'a

Osoby zainteresowane uczestnictwem w drugim wykładzie fakultatywnym prowadzonym on line przez ks. dra Andriy'a Olijnik'a z Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie proszeni są o kontakt osobisty z Wykładowcą, który udostępni materiały do wykładu.

Proszę pisać na adres: solonua@gmail.com

Wykłady fakultatywne (wykłady do wyboru) w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim (2) prowadzi ks. dr ANDRIY OLIINYK (о. Андрій Олійник/ http://pastoralia.ucu.edu.ua/pro-nas/personal/olijnyk-o-andrij/) z Wydziału Teologicznego Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie (Ukraina).

Wykład 1: Rok liturgiczny w rodzinie tradycji bizantyjskiej (Liturgical year in the family of Byzantine tradition)
odbył się w dniach 9-10 marca. Wykłady przewidziane na 16-17 marca zostały zrealizowane zdalnie.

Wykład 2: Ojcowie Wschodu a duszpasterstwo (Eastern Church Fathers and pastoral care)

Wykład jest realizowany zdalnie.
Językiem wykładowym jest język polski.

Wykład fakultatywny jest obowiązkowy dla następujących kursów:
- Teologia – specjalność kapłańska: rok II, rok V, rok VI;
- Teologia – specjalność katechetyczno-pastoralna: rok II (2 wykłady fakultatywne: wykład 1 i wykład 2).
- Nauki o rodzinie – rok II (stopień I) – jako wykład do wyboru (2 ECTS, 30 godz.)
- Nauki o rodzinie – rok I (stopień II) – (specjalność nauczycielska) jako wykład do wyboru (2 ECTS, 15 godz.)

więcej informacji

zdjęcie

Wykaz zajęć realizowanych drogą zdalną

Publikujemy wykaz zajęć na naszym Wydziale prowadzonych w obecnej sytuacji metodą zdalną.
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zajęć zdalnych prosimy o kontakt: Ewa Reczkowska  e-mail ewarecz@umk.pl.

Konsultacje z Prowadzącymi zajęcia są możliwe (drogą zdalną) w godzinach dyżurów pracowników.

Wykaz Prowadzących i wykaz zajęć (doxc)
Wykaz Prowadzących i wykaz zajęć (*pdf)

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja pracy Wydziału od 27 maja 2020 roku

Zamieszczamy Zarządzenia nr 110 oraz 109 Rektora UMK, które regulują życie akademickie oraz warunki zaliczeń i egzaminów od dnia 27 maja 2020 roku (środa).

ZARZĄDZENIE Nr 110

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej
oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120) oraz § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 200)

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1
Do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 obowiązują na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń, zwane dalej zasadami.

 1. Zasady dotyczą realizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej Uniwersytetem, zajęć w formie zdalnej oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń wynikających z programów studiów wyższych - pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, szkół doktorskich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 2. Zajęcia zdalne mogą być realizowane jako zajęcia on-line (synchroniczne) lub off-line (asynchroniczne). Zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w formie zdalnej niezależnie od tego czy taka forma została przewidziana w programie kształcenia lub programie studiów.
 3. Do zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych w programie kształcenia lub programie studiów, z zastrzeżeniem kierunków, dla których rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określono standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane w formie zdalnej w ramach istniejących grup zajęciowych przez odpowiednie jednostki prowadzące zajęcia w części toruńskiej i bydgoskiej Uniwersytetu.
 5. Zaliczenia i egzaminy z zajęć z języka obcego prowadzonych w części toruńskiej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych a w części bydgoskiej przez Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie odbywają się zdalnie.

 § 2

 1. Decyzję w sprawie wyznaczania przedmiotów i zajęć, które są prowadzone w formie zdalnej przez nauczycieli akademickich i osoby zatrudnione na Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych, podejmuje dziekan wydziału, na którym są prowadzone zajęcia lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 2. Informacje o wyznaczeniu przedmiotów i zajęć do prowadzenia w formie zdalnej wraz z ich prowadzącymi dziekan niezwłocznie umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej wydziału.

 § 3

 1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej jest zobowiązany do przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych niezbędnych do uzyskania, przypisanych do danego przedmiotu, efektów uczenia się.
 2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za treści merytoryczne zawarte w materiałach do tych zajęć.
 3. Prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web.
 4. Prowadzący zajęcia na bieżąco informuje uczestników zajęć o etapach ich realizacji oraz zapewnia uczestnikom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce.
 5. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania oraz dokumentowania przebiegu procesu uczenia się uczestników zajęć.
 6. W przypadku wykorzystania narzędzi zewnętrznych prowadzący zajęcia odpowiada także za:

1) udostępnienie narzędzia zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego i prawa o ochronie danych osobowych;

2) zapewnienie zgodnego z prawem i bezpłatnego dostępu do narzędzia dla uczestników zajęć;

3) właściwe zabezpieczenie i archiwizację materiałów dydaktycznych i kursu pod kątem weryfikacji osiąganych przez uczestników zajęć efektów uczenia się oraz ocen komisji akredytacyjnych.

 1. Przy organizacji zajęć w formie zdalnej prowadzący powinien uwzględnić ograniczenia techniczne leżące po stronie uczestników zajęć. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, uczestnik zajęć zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu prowadzącemu i ustalenia z prowadzącym innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu.
 2. Student ma prawo do uzyskania wsparcia ze strony prowadzącego i Uniwersytetu (przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego) w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się w formie zdalnej.
 3. Student jest zobowiązany do:

1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych w formie zdalnej na zasadach określonych przez prowadzącego, zgodnie z regulaminem studiów, z zastrzeżeniem ust. 7;

2) wykonywania wszystkich zadań określonych przez prowadzącego zajęcia.

 § 4

 1. W przypadku zmiany formy odbywania zajęć dydaktycznych na formę zdalną, dopuszcza się możliwość dostosowania warunków przeprowadzania zaliczeń i egzaminów przedmiotów do zmienionej formy zajęć. Zmiany warunków prowadzący wprowadza do sylabusa.
 2. Dostosowania warunków o których mowa w ust. 1, dokonuje koordynator przedmiotu, w porozumieniu z uczestnikami zajęć, uwzględniając wybraną formę zdalnego nauczania oraz zapewniając weryfikację uzyskania wszystkich efektów uczenia się określonych w sylabusie.
 3. Dostosowanie warunków, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego, o których mowa w § 11 ust. 1.

§ 5

 1. Zajęcia, które są prowadzone w formie zdalnej, są realizowane w tej formie aż do ich zakończenia o ile możliwe jest osiągnięcie w formie zdalnej efektów uczenia się określonych dla zajęć.
 2. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, odbywają się zgodnie z informacjami podanymi w sylabusie przedmiotu w sposób:

1) zdalny – asynchroniczny polegający na przekazywaniu studentom do wykonania przez prowadzącego zadań, w tym m.in. opracowań, esejów;

2) zdalny na zasadach określonych w § 6;

3) zdalny na zasadach określonych w § 7 lub

4) tradycyjny na zasadach określonych w § 8

- zgodnie z obowiązującą na Uniwersytecie organizacją roku akademickiego 2019/2020 oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. Studenci obcokrajowcy, bez względu na miejsce ich pobytu, mają prawo do odbywania egzaminów i zaliczeń kończących zajęcia, o których mowa w ust. 1, w sposób zdalny asynchroniczny lub na zasadach określonych w § 6 i § 7.

 § 6

 1. Prowadzący zajęcia może z własnej inicjatywy lub w szczególnych przypadkach na złożony do niego wniosek studenta podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w formie ustnej z wykorzystaniem technologii informatycznych przy pomocy synchronicznej wideokonferencji. Prowadzący zajęcia wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia i godziny).
 2. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje prowadzący zajęcia odpowiedzialny zgodnie z planem studiów za weryfikację efektów uczenia się, zwany dalej egzaminatorem.
 3. Warunkiem przystąpienia przez studenta do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, jest:

1) wyrażenie zgody przez egzaminatora na taką weryfikację, w przypadku gdy wnioskował o nią student,

2) nawiązanie połączenia z egzaminatorem poprzez platformę, o której mowa w ust. 1, w wyznaczonym przez niego terminie.

 1. Przed przystąpieniem do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, egzaminator dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta poprzez oględziny przy wykorzystaniu połączenia video legitymacji studenckiej.
 2. Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
 3. W przypadku wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu/zaliczenia egzamin/zaliczenie może być przez niego przerwany/przerwane.
 4. W sytuacji przerwania egzaminu lub zaliczenia na skutek problemów technicznych student niezwłocznie informuje egzaminatora o tych przyczynach za pośrednictwem poczty USOS.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, egzamin/zaliczenie zostaje przez egzaminatora unieważniony/unieważnione.

 § 7

 1. Dziekan na wniosek prowadzącego zajęcia lub w szczególnych przypadkach na wniosek studenta złożony do dziekana i zaopiniowany przez prowadzącego zajęcia może podjąć decyzję o weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w formie pisemnej z wykorzystaniem technologii informatycznych. Egzaminator wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin lub zaliczenie oraz określa termin egzaminu lub zaliczenia (z określeniem dnia i godziny).
 2. Egzaminator organizuje egzamin lub zaliczenie, o którym mowa w ust. 1, w sposób zapewniający samodzielność pracy studenta oraz kontrolę jego przebiegu.
 3. Rejestracja weryfikacji efektów uczenia się następuje poprzez sporządzenie przez egzaminatora protokołu z przebiegu egzaminu lub zaliczenia.
 4. W przypadku wątpliwości egzaminatora co do samodzielności i obiektywności przebiegu egzaminu/zaliczenia egzamin/zaliczenie może być przez niego przerwany/przerwane.
 5. W sytuacji przerwania egzaminu lub zaliczenia na skutek problemów technicznych student niezwłocznie informuje egzaminatora o tych przyczynach za pośrednictwem poczty USOS.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, egzamin/zaliczenie zostaje przez egzaminatora unieważniony/unieważnione.

§ 8

 1. Egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, o których mowa w § 1 ust. 1, odbywają się w sposób tradycyjny o ile ze względu na ograniczenia techniczne studenta lub specyfikę przedmiotu nie mogą one odbyć się w sposób zdalny.
 2. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają studentowi udział w egzaminie lub zaliczeniu w sposób zdalny student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu prowadzącemu zajęcia i ustalenia z prowadzącym zasad egzaminu lub zaliczenia w sposób tradycyjny.

 § 9

 1. Rekomenduje się wykorzystanie następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:

1) platforma e-learningowa Moodle,

2) system wideokonferencji BigBlueButton,

3) Microsoft Teams.

 1. Wsparcie techniczne dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w ust. 1, zapewnia Uniwersyteckie Centrum Informatyczne.

 § 10

 1. Harmonogram prowadzenia zajęć w formie zdalnej określa dziekan wydziału lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 2. Dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej. O terminach i sposobach konsultacji odbywanych w formie zdalnej pracownik informuje uczestników zajęć przez USOSweb.
 3. Po 1 czerwca 2020 r. konsultacje mogą odbywać się również w sposób tradycyjny pod warunkiem wcześniejszego umówienia spotkania i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

 § 11

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawuje dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich; dyrektorem szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkołach doktorskich; kierownikiem studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych.
 2. Wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu lub przez dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej pracownik sekretariatu tej jednostki (koordynator zdalnego kształcenia), prowadzi ewidencję zajęć i osób realizujących zajęcia zdalne na poszczególnych studiach.

 § 12

 1. Prowadzący, którzy rozpoczęli zajęcia w formie zdalnej będą mogli zakończyć proces kształcenia przed terminem określonym w zarządzeniu Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 189), jeśli zapewnili uczestnikom zajęć możliwość osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.
 2. Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w semestrze letnim w formie zdalnej zostaną rozliczone zgodnie z pierwotnym przydziałem liczby zajęć dydaktycznych ustalonym w indywidualnej karcie obciążeń nauczyciela akademickiego pod warunkiem zapewnienia uczestnikom możliwości osiągnięcia efektów uczenia się przewidzianych dla zajęć oraz wprowadzenia tych zajęć do ewidencji i zatwierdzenia ich zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 i 4.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w formie zdalnej, niezwłocznie, po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych i tradycyjnych przewidzianych do realizacji w roku akademickim 2019/2020, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej. Raport pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 4. Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 3 odpowiednio dziekan lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej potwierdza wykonanie zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie.
 5. W przypadku zajęć realizowanych w formie zdalnej przez osoby zatrudnione na Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych przepis ust. 3 i 4, stosuje się odpowiednio.

 § 13

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dziekan w porozumieniu z opiekunem praktyk może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania objętej programem studiów praktyki, określając inny alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. Przepis stosuje się do praktyk rozpoczętych przez studentów oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.
 2. W roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim 2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 § 14

W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie stosuje się zarządzenia Nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2016 r., poz. 87).

§ 15

 1. Traci moc zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 118 z późn. zm.).
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2020 r.

R E K T O R
prof. dr hab. Andrzej Tretyn

ZARZĄDZENIE nr 110

ZARZĄDZENIE nr 109

ZARZĄDZENIE nr 116 zmieniające ZR 109

więcej informacji

zdjęcie

International Interdisciplinary Conference "Religious Freedom and Education"

International Interdisciplinary Conference
"Religious Freedom and Education"
9-10 October 2020
Venue: Toruń, Poland
Online Conference

Religious freedom is a fundamental human right that lies at the core of the individual’s worldview. As an element of one’s identity, it is manifested also through educational institutions. To what extent religious freedom in education is and should be recognized? How to balance it with the requirement of neutrality and other principles necessary in a democratic state? How can insights from theory and practice be integrated? Most importantly, what can theorists from different fields learn from each other’s work? 

The aim of this conference is to bring together experts from law, theology, and education to explore the role of religious freedom in education, both within and across disciplinary boundaries.

The abstract should be no longer than 250 words and should include a compendious summary of a paper with the research question, background, purpose, method, results, and conclusion.  

After you submit your abstract you will be acknowledged of the receipt of the abstract via an email within two working days.

Please submit your abstract here by 30 June 2020.

The abstract will undergo a double-blind peer-review process by the conference scientific committee and the results will be sent to the author by the 20th of July.

If you are not receiving an email from us set your email spam filter to accept messages from educationconference@umk.pl and/or contact us.

There are no fees for the conference.
Conference website: educationconference.umk.pl 

 
 
W dniach 9-10 października 2020 r. w Toruniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa o charakterze interdyscyplinarnym pt. "Religious Freedom and Education"Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Wolność religijna jest fundamentalnym prawem człowieka, które leży w centrum światopoglądu jednostki. Celem jaki stawiają sobie organizatorzy podczas tej konferencji będzie m.in. odpowiedź na często pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania: w jakim stopniu wolność religijna w edukacji jest i powinna być honorowana? Jak zrównoważyć ją z wymogiem neutralności i innymi zasadami niezbędnymi w państwie demokratycznym? Jak można zintegrować teorię z praktyką? Co najważniejsze, czego teoretycy z różnych dziedzin nauki mogą się od siebie w tym zakresie nauczyć?

 

Abstrakty prosimy przesłać do dnia 30 czerwca br. wraz z podanym imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem i afiliacją uczelnianą na mail: educationconference@umk.pl. Abstrakt nie powinien przekroczyć 250 słów. Organizatorzy zalecają, aby zawierało ono obszerne streszczenie artykułu z celami, tłem, metodą i wnioskami. Na każde wystąpienie przewidziane jest 15 minut. Po przesłaniu abstraktu autorzy otrzymają potwierdzenie otrzymania abstraktu pocztą elektroniczną w ciągu dwóch dni roboczych. Streszczenie zostanie poddane podwójnej recenzji przez Komitet Naukowy Konferencji, a wyniki zostaną przesłane autorowi do 20 lipca br. Udział w wydarzeniu jest wolny od opłat.

 

Wszelkie zapytania odnośnie Konferencji prosimy kierować na adres: educationconference@umk.pl. Szczegóły dotyczące możliwości zgłaszania wystąpień uczestnictwa czynnego są dostępne na stronie: https://educationconference.umk.pl/.

więcej informacji

zdjęcie

PRZEPROWADZANIE EGZAMINU DYPLOMOWEGO W OKRESIE OD 4 MAJA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA

więcej informacji

zdjęcie

Znaki Apokalipsy

Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej

w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i budżetu Gminy Miasta Torunia

 Organizator
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK
Wydział Teologiczny UMK

Otwarcie wystawy: 24 kwietnia (piątek), godz. 19.00
Czas trwania wystawy: 24.04–27.09.2020

Kuratorzy:
dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
prof. Kazimierz Rochecki

Tłumaczenie Apokalipsy św. Jana i komentarze apologetyczno – teologiczne ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

Koordynatorka: Paulina Kuhn
Produkcja: Wojciech Ruminski
Udźwiękowienie wystawy: Jędrzej Roch Rochecki

Artyści:

Piotr Badziąg, Stanisław Baj, Michał Bajsarowicz, Andrzej Banachowicz, Anna Barbarowicz, Grzegorz Bednarski, Piotr Będkowski, Stanisław Białogłowicz, Maciej Bieniasz, Wiesława Błażejczyk /s. Natanaela, Beata Bober-Kocoł, Anna Bochenek, Andrzej Boj Wojtowicz, Andrzej Borcz, Tadeusz Boruta, Reynaldo Candia, Magdalena Chomiak, Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Marcin Fausek, Vando Figueirêdo, Fernando Franҫa, Krystyna Garstka-Saran, Jerzy Gąsiorek, Łukasz Gil, Marek Haładuda, Tine Hind, Kamil Jurašek, Andrzej Kałucki, Martin Kellenberger, Krzysztof Kiwerski, Piotr Klugowski, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Benedykt Kroplewski, Peter Krupa, Marian Waldemar Kuczma,

Jolanta Kuszaj, Janusz Lewandowski, Paweł Lewandowski-Palle, Zdzisława Ludwiniak, Artur Majka, Marlena Makiel-Hędrzak, Władysław Maławski, Wiesława Markiewicz, Mariusz Mikołajek, Dariusz Mlącki, Piotr Młodożeniec, Jolanta Nitka-Nikt, Zdzisław Nitka, Józef Panfil, Leszek Pawlikowski, Felix Pedersen, Krzysztof Pituła, Peter Pollág, Bogdan Przybyliński, Steen Rasmussen, Birthe Reinau, Adriana Rocha, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Krystyna Rudzka-Przychoda, Michał Rygielski, Tomasz Sadlej, Wojciech Sadley, Aleksandra Simińska, Peter Smik, Krzysztof Sokolovsky, Monika Stefanowska, Rafał Strent, Krystyna Szalewska-Gałdyńska, Marek Szary, Henryk Szkutnik, Bożena Szmelter-Fausek, Iga Święcicka, Urszula Ślusarczyk, Jerzy Tomaszek, Andrzej Tomczak, Michał Trӓger, Aleksandras Vozbinas, Andriy Vynnychok, Oksana Vynnychok, Krzysztof Wachowiak, Jan Jubaal Wasiński, Elżbieta Wasyłyk, Zdzisław Wiatr, Marzena Wilk, Tomasz Wlaźlak, Andrzej Wojciechowski, Anna Wysocka, Adam Zapora, Piotr Zaporowicz, Grażyna Zielińska

Wystawa i publikacja Znaki Apokalipsy są dedykowane
św. Janowi Pawłowi II z okazji rocznicy 100-lecia urodzin
i Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji oczekiwanej beatyfikacji.

Rozpoczęty w jesienią 2017 roku projekt Znaki Apokalipsy kończymy wiosną 2020 roku monumentalną Międzynarodową Wystawą Sztuki Współczesnej w CSW „Znaki Czasu” w Toruniu i towarzyszącym jej albumowym wydawnictwem. Zaplanowane na 24 kwietnia 2020 roku otwarcie wystawy odbyło się „wirtualnie” ze względu na spowodowane pandemią ograniczenia działalności instytucji kultury.

Na wystawie „Znaki Apokalipsy” prezentujemy 172 dzieła 93 artystów z Polski, Litwy, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Danii, Brazylii i Francji, które zostały zrealizowane w ramach projektu artystyczno-wydawniczego pod tym samym tytułem. Twórcy zaproszeni zostali do plastycznego zobrazowania fragmentu „Apokalipsy św. Jana” w nowym tłumaczeniu z oryginału dokonanym przez wybitnego znawcę tematu ks. prof. Dariusza Koteckiego. Każdy z uczestników odnosi się w swojej autorskiej realizacji do innego fragmentu tekstu. Idea wystawy polega na przełożeniu na plastyczne i wizualne środki wyrazu całego tekstu „Apokalipsy św. Jana”. Celem tego artystycznego przedsięwzięcia jest pogłębienie dzisiejszej refleksji nad „Apokalipsą”, dokonanie wnikliwej i wieloaspektowej analizy zawartych w niej przesłań oraz stworzenie aktualnego, a zarazem uniwersalnego artystycznego przekazu treści „Objawienia św. Jana” skierowanego do współczesnego człowieka. Idea ta nawiązuje do średniowiecznej koncepcji „Biblii pauperum”, która w dobie współczesnej cywilizacji obrazkowej znajduje nowe zastosowania i uzasadnienia. Prezentacja jest dopełniona udźwiękowieniem w kompozycji i reżyserii Jędrzeja Rocha Rocheckiego. Wystawa ma charakter interdyscyplinarny – zaprezentowane są na niej dzieła reprezentujące klasyczne dyscypliny sztuki, takie jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina artystyczna, a także dyscypliny wykorzystujące techniki i media cyfrowe: wideo-art, animacja i rysunek cyfrowy.

Równorzędną część projektu stanowi albumowa publikacja towarzysząca wystawie, która pełni funkcję katalogu, a zarazem jest autonomicznym wydawnictwem zawierającym tekst „Apokalipsy” w nowym tłumaczeniu, zilustrowany reprodukcjami powstałych dzieł. Publikacja zawiera obszerny komentarz apologetyczno – teologiczny do „Apokalipsy” opracowany przez autora tłumaczenia ks. Dariusza Koteckiego, komentarze krytyczno-historyczne zaproszonych autorów: Magdaleny Dembek, Ewy Dryglas-Komorowskiej, ks. Adama Gębalskiego, Mirosława Jasińskiego, Witolda Kaweckiego CSsR, Pauliny Kuhn, Kazimierza Piotrowskiego, Szymona Stenki, a także krótkie autokomentarze artystów biorących udział w wystawie. Autorką koncepcji wystawy oraz redaktorem publikacji jest Mirosława Rochecka.

Koncepcja Wystawy

Idea wystawy „Znaki Apokalipsy” i towarzyszącej jej publikacji nawiązuje do średniowiecznej koncepcji „Biblii pauperum”, która w dobie współczesnej cywilizacji obrazkowej znajduje nowe zastosowania i uzasadnienia. Celem tego artystycznego przedsięwzięcia jest pogłębienie dzisiejszej refleksji nad Apokalipsą, dokonanie wnikliwej i wieloaspektowej analizy zawartych w niej przesłań oraz stworzenie aktualnego artystycznego przekazu treści Objawienia św. Jana skierowanego do współczesnego człowieka. Rozpoczęty w jesienią 2017 roku projekt finalizujemy wiosną 2020 roku monumentalną Międzynarodową Wystawą Sztuki Współczesnej w CSW „Znaki Czasu” w Toruniu i towarzyszącym jej albumowym wydawnictwem.

Założeniem koncepcji projektu „Znaki Apokalipsy” było przełożenie na plastyczne i wizualne środki wyrazu całego tekstu Apokalipsy św. Jana w nowym tłumaczeniu z oryginału dokonanym przez znakomitego znawcę tematu ks. prof. Dariusza Koteckiego. Każdy z zaproszonych do udziału artystów otrzymał inny fragment tekstu, aby za pomocą własnego kodu twórczego, indywidualnego stylu, konwencji i techniki artystycznej dokonać w zrealizowanym przez siebie dziele swoistej wizualnej „transkrypcji” jego treści. Poprzez przypisanie zmaterializowanej w dziele „idei”, określonej, odpowiadającej mu treści, każde z powstałych dzieł uznać można za „Znak” Apokalipsy”.

Zapraszani przez kuratorów wystawy artyści, w ciągu blisko trzech lat realizowali swoje wizje do określonych fragmentów tekstu Apokalipsy św. Jana. Plastyczne wizje Apokalipsy przefiltrowane zostały przez wrażliwość artystyczną każdego z autorów, indywidualne twórcze doświadczenia, możliwości i preferencje uprawianej dyscypliny, a także przez różnice kulturowe i wpływy tradycji religijnych krajów, z których pochodzą. Nigdy i nigdzie wcześniej nie zgromadzono w jednym miejscu na wystawie oraz w jednej publikacji tak wielu dzieł współczesnych twórców, prezentowanych i publikowanych w przeważającej większości po raz pierwszy, które w sposób niezwykle różnorodny, a zarazem skrupulatnie - werset po wersecie - odnoszą się do Apokalipsy św. Jana.

Na wystawie zebrano 177 dzieł 93 artystów z Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Danii i Brazylii i Francji. Obok siebie prezentowane są dzieła reprezentujące klasyczne dyscypliny sztuki jak: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina artystyczna, a także dyscypliny wykorzystujące techniki i media cyfrowe: video-art, animacja, rysunek cyfrowy. Zestaw prac, powstały w ramach realizacji projektu, dopełniony został przez kuratorów wyborem dzieł z dotychczasowego dorobku twórców, którzy temat Apokalipsy podejmowali już wcześniej. Ze względu na symultaniczny charakter tekstu Apokalipsy i jego oddziaływanie na wszystkie zmysły człowieka, aranżacja interdyscyplinarnej z założenia wystawy dopełniona została kreującym nastrój i uprzestrzenniającym wrażenia wizualne udźwiękowieniem w kompozycji i reżyserii Jędrzeja Rocha Rocheckiego. Efektom dźwiękowym towarzyszą także bodźce zapachowe.

Termin otwarcia wystawy „Znaki Apokalipsy”, zaplanowany na 24 kwietnia 2020 r., zrządzeniem losu, splótł się w czasie z nadzwyczajną globalną sytuacją, przypominającą katastroficzny scenariusz filmowy: tajemniczy „korona-wirus” – wstrząsa całym światem i pokazuje jak niewiele znaczą zdobycze cywilizacyjne wobec niewidzialnego gołym okiem mikroba, który zmienia porządek świata i jego preferencje. W sytuacji światowej pandemii narzucają się pytania: Czy to znak nadchodzącej Apokalipsy? Czy tylko ostrzeżenie? Nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć. Niewątpliwie, przygotowywana od trzech lat wystawa „Znaki Apokalipsy”, finalizuje się w momencie kulminacyjnym, w którym kruchość ludzkiego życia, a także zawodność funkcjonujących na świecie systemów, przepisów prawa, hierarchii wartości, przyjętych norm i zasad postępowania, a nawet codziennego funkcjonowania, tak bardzo się unaoczniły. Tak oto wystawa „Znaki Apokalipsy” prezentowana w CSW w Toruniu stała się „Znakiem Czasu”.

Paradoksalnie - to to chyba najlepszy moment na przypomnienie Objawień św. Jana i głęboką refleksję nad ich nad ich treścią. Niezależnie od tego, czy będzie możliwy bezpośredni odbiór wystawy w przestrzeni ekspozycyjnej CSW, czy ze względu na ogłoszoną pandemię, prezentowane dzieła można będzie zobaczyć jedynie wirtualnie, z pewnością warto zapoznać się z jej zawartością podążając za wersetami Apokalipsy.

W okresie przygotowań do wystawy zmarło dwoje zaproszonych do udziału w projekcie artystów - Peter Krupa z Lewoczy (zm. 10 sierpnia 2019) i Marlena Makiel-Hędrzak z Rzeszowa (zm. 31 grudnia 2019). Prezentując na wystawie zrealizowane przez nich dzieła czcimy pamięć zmarłych przyjaciół.

Kuratorzy wystawy

więcej informacji

zdjęcie

Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie

Podajemy warunki naboru na studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie w roku akademickim 2020/2021. Zapraszamy!

PLAKAT

więcej informacji

zdjęcie

Pomoc ofiarom sekt

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Osoby poszkodowane przez sekty/nowe ruchy religijne (ofiary sekt) mogą uzyskać pomoc w Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

 • konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe,
 • dyżury 16.30-20.00
 • tel. 604 080 775 pn.-pt.12.00-22.00
 • mail: pracownia_pdibarrib1@tlen.pl

DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
POMAGAMY BEZPŁATNIE!!!
                                               

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?

TAK !!!

Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

 Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie
Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu
Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny
Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię).
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).
OGŁOSZENIE 2019
OGŁOSZENIE 2019

więcej informacji

Archiwum