Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Komunikat w sprawie kształcenia (z dnia 8 maja 2020 roku)

obrazek:

W trosce o jakość kształcenia realizowanego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w związku z pytaniami dotyczącymi regulacji wewnętrznych UMK i realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w czasie epidemii SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że Władze Rektorskie UMK przesłały dziekanom wydziałów rekomendacje, aby zajęcia prowadzone obecnie w formie zdalnej były kontynuowane w takiej formie aż do ich całkowitej realizacji (o ile jest to możliwe), a ustalone wcześniej przez prowadzących inne formy i warunki zaliczeń i egzaminów nie były zmieniane ̶ niezależnie od zniesienia zawieszenia zajęć w trybie tradycyjnym.

Jednocześnie informuję, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan, po zaopiniowaniu przez prowadzącego zajęcia, może podjąć decyzję o możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w formie ustnej, z wykorzystaniem technologii informatycznych, przy pomocy synchronicznej wideokonferencji. Dziekan wskazuje platformę, na której ma odbyć się egzamin oraz określa termin egzaminu (z określeniem dnia i godziny), zgodnie z Zarządzeniem nr 89 Rektora UMK.

W odniesieniu do pytań dotyczących praktyk informuję, że wroku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, rozpoczętych przed 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim 2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach dziekan, w porozumieniu z opiekunem praktyk, może podjąć decyzję o skróceniu okresu trwania objętej programem studiów praktyki, określając alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się lub o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. Przepis stosuje się do praktyk rozpoczętych przez studentów oraz praktyk, które jeszcze się nie rozpoczęły.

Ze względu na restrykcje sanitarne, zajęcia wychowania fizycznego do końca roku akademickiego 2019/2020 będą realizowane w formie zdalnej. Zaliczenie ich odbędzie się na zasadach ustalonych na początku okresu zawieszenia regularnych zajęć.

Zwracam uwagę, że Zarządzeniem nr 94 Rektora UMK określony został szczególny tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu, związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. dr hab. Beata Przyborowska

Prorektor UMK ds. kształcenia

ZARZĄDZENIE nr 94

pozostałe wiadomości