Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Wyniki konkursu na stypendia w ramach grantu OPUS – oferta dla doktorantów

obrazek:

Komisja w ramach projektu „Egzegeza biblijna i relacje żydowsko-chrześcijańskie z perspektywy Komentarza Tomasza z Akwinu do Listu do Hebrajczyków” (OPUS 18), przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, ogłasza wyniki konkursu na dwa stypendia dla doktorantów związane z realizacją przyznanego grantu.
Zostały przyznane na okres 18 miesięcy (od września 2020 do końca lutego 2022), a przewidywane wynagrodzenie wynosi 1 000 zł brutto miesięcznie.
Stypendysta – Doktorant 1
Zakres prac: Analiza egzegezy biblijnej w średniowieczu, zwł. szkoły ze św. Wiktora, Pseudo-Hugona Quaestiones, Piotra z Tarantazji, egzegezy żydowskiej w okresie średniowiecza przed św. Tomaszem z Akwinu, aby odnaleźć możliwe oddziaływanie na praktykę komentatorską Akwinaty. Badania statystyczne i jakościowe nad średniowiecznymi interpretacjami Listu do Hebrajczyków.
Wymagania: Doświadczenie w tłumaczeniu średniowiecznych tekstów teologicznych (potwierdzone publikacjami).
Stypendysta - Doktorant 2
Zakres prac
: Badania nad tekstem Komentarza Tomasza z Akwinu do Listu do Hebrajczyków, zwłaszcza dwóch manuskryptów (München, Bayerische Staatsbibliothek Clm. 21209, xve s. oraz Salzburg, Bibliothek des Benediktinerstiftes St. Peter b.X.9, xve s.), aby porównać jest z wydaniem R. Cai: Cai, R. (ed.), Thomas Aquinas, Super Epistolas S. Pauli lectura, (8 ed.: Marietti, Taurini–Romae 1953); studium nad Magna Glossatura Piotra Lombarda (Hbr) oraz jej wpływu na komentarz Akwinaty; analizy porównawcze metody egzegetycznej między Postillą Hugona de St. Cher (Hbr) i Kom. św. Tomasza do tego Listu. Analizy i wyodrębnienie głównych tematów Komentarzy do Listu do Hebrajczyków u Tomasza z Akwinu, Piotra Lombarda i Hugona de St. Cher.
Wymagania: Wykształcenie z zakresu filologii klasycznej, doświadczenie w tłumaczeniu średniowiecznych tekstów teologicznych (najlepiej komentarzy biblijnych z tej epoki).

Kryterium oceny będzie obejmowało spełnienie wymagań formalnych (1), doświadczenie realizacji podobnych projektów (2) oraz dorobek publikacyjny (3).
Zgłoszenia mogły być przysyłane drogą emailową wraz z CV na adres kierownika projektu: piotrroszak@umk.pl w terminie do 5 lipca 2020 r. Planowano rozstrzygnięcie konkursu do 15 lipca 2020 r.

WYNIKI KONKURSU
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego, w składzie:
1. Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK – Przewodniczący i Kierownik Projektu
2. Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
3. Ks. dr Tomasz Huzarek
na posiedzeniu w dniu 8 lipca br., po zapoznaniu się ze zgłoszonymi wnioskami doktorantów zainteresowanych otrzymywaniem stypendium w ramach projektu i stwierdzeniu spełniania przez nich wymagań formalnych, przyznała następującą punktację według kryteriów i zasad przyjętych w Regulaminie Przyznawania Stypendiów NCN:
1. Marcin Janecki       - 26 pkt.
2. Paulina Chojnacka - 25 pkt.
3. Magdalena Wdowiak - 22 pkt.

Przyznając stypendia dwóm pierwszym osobom, posiadającym najwyższą liczbę punktów.

pozostałe wiadomości