Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Nasza teologia na podium

obrazek:

W ogłoszonym 17 lipca 2020 roku przez "Perspektywy" rankingu kierunków "teologia" na naszym Wydziale awansowała z poprzedniego 5 miejsca (http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/teologia) na "medalową" trzecią pozycję w Polsce. Wyprzedziliśmy teologię w Poznaniu (UAM) i w Krakowie (UP JPII). Tak wysoka pozycja toruńskiej teologii jest bez wątpienia sukcesem naszego środowiska i powodem do satysfakcji dla wszystkich, którzy tworzą teologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

szczegółowe oceny (*.pdf) (*.doxc)
Link do rankingu "Perspektyw":
http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-teologiczne/teologia

Metodologia Rankingu Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów („subjects”) w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Uwaga: RKS 2020 nie obejmuje uczelni artystycznych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni). Musi być prowadzony nabór na te kierunki na rok akademicki 2020/21 (na pierwszy rok studiów). Kierunki te muszą też mieć dwa roczniki absolwentów.

Prowadzone aktualnie przez uczelnie kierunki studiów (jest ich w Polsce ponad 1300) zostały przyporządkowane – w konsultacji z uczelniami poprzez „Ankietę kalibracyjną” – do tradycyjnych Grup Kierunków Studiów objętych rankingiem Perspektyw (jest ich 70).

W zależności od specyfiki danej grupy kierunków, ranking będzie składał się z 12 lub 13 wskaźników pogrupowanych w sześć lub siedem kryteriów. Zwracamy uwagę, że różne mogą być wagi wskaźników w poszczególnych kryteriach – w zależności od specyfiki kierunku. Do zestawu kryteriów i wskaźników 2020 wchodzą:

PRESTIŻ

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono internetowo w maju i czerwcu 2020, metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe). Otrzymano odpowiedzi zwrotnie od 1115 respondentów, z których każdy określił dziedzinę i dyscyplinę nauki oraz grupę kierunków studiów, w których posiada kompetencje. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

POTENCJAŁ AKADEMICKI

 • Wskaźnik kategorii naukowej – określony poprzez tzw. współczynnik kategorii naukowej Wkn wyliczony dla dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów (współczynnik Wkn zdefiniowany jest w rozporządzeniu MNiSW z 9 września 2019).

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

 • Akredytacje – posiadanie przez uczelnię aktualnej oceny wyróżniającej, którą można przyporządkować do danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji międzynarodowych. Źródło: PKA oraz dane z baz międzynarodowych agencji rekrutacyjnych.
 • Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2019 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na ocenianych kierunkach studiów. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni studenci wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

POTENCJAŁ NAUKOWY

 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2015-19; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2015-19 w stosunku do liczby tych publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2015-19; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • FWVI (Field-Weighted View Impact) – wskaźnik wprowadzony w rankingu 2020 po raz pierwszy; określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2015-19. Źródło: SciVal.
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik pokazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2015-2019; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

 • Publikacje we współpracy zagranicznej – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym kierunku studiów w roku akad. 2019/20. Źródło: POL-on.

KRYTERIA DODATKOWE

 • Egzaminy lekarskie – wskaźnik dodatkowy dla kierunku lekarskiego i stomatologii; oparty jest o wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego, uwzględniana jest też skuteczność zdawania egzaminu. Źródło: baza LEP.
 • Egzaminy na aplikacje prawnicze – wskaźnik dodatkowy dla kierunku prawo; oparty jest o wyniki egzaminów na aplikacje radcowskie i adwokackie. Źródło: wyniki egzaminów.

Uwaga: W odniesieniu do kilku uczelni, które nie dostarczyły do Rankingu Kierunków Studiów danych dotyczących wyników maturalnych osób przyjętych na studia w październiku 2019 roku – we wskaźniku „Jakość przyjętych na studia” podano w tabelach rankingowych informację „b. d.” (brak danych), a do wyliczeń przyjęto wartość uczelni z najniższym wynikiem w tym wskaźniku. Są to: Politechnika Rzeszowska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, a także ChAT, WSB w Gdańsku i WSB w Poznaniu i PWSZ w Kaliszu.

za: http://ranking.perspektywy.pl/2020/article/metodologia-rankingu-kierunkow-studiow

pozostałe wiadomości