Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego

Pedagogika pastoralna jest jedną z subdyscyplin naukowych, której główny przedmiot stanowi wychowawcza funkcja Kościoła. Stąd zadaniem Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego jest podejmowanie szeroko rozumianej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie pedagogiki pastoralnej. W warunkach nasilającej się współcześnie tzw. ponowoczesnej filozofii neohumanistycznej (materialistyczno-liberalnej kultury masowej) jej problematyka nabiera coraz większego znaczenia i dotyczy przede wszystkim kształtowania postaw i zachowań społecznych. Socjalizacja młodzieży jest tutaj rozumiana jako paradygmat pedagogiki pastoralnej. Realizowana na wielu płaszczyznach działalność ma służyć określeniu podmiotu i przedmiotu wychowawczej roli Kościoła, źródeł, cech i celów formacji chrześcijańskiej, jak również zdobyciu wiedzy o funkcji wychowawczej Kościoła, jako przedmiocie materialnym pedagogiki pastoralnej, warunkach realizacji tej funkcji, znaczeniu nauczania Kościoła i jego praktyce. Ważnym elementem prowadzonych badań jest również socjalizacja religijna i moralna we współczesnej rodzinie (jej stan aktualny i perspektywy) oraz poddawanie nieustannej ewaluacji związków i korelacji pedagogiki pastoralnej z innymi dyscyplinami naukowymi.

Badania realizowane w obrębie katolickiej nauki społecznej uwzględniają zagadnienia życia społecznego, politycznego i gospodarczego, ze szczególnym akcentem na formułowanie antropologiczno-personalistycznych podstaw nauczania zasad i norm życia społecznego.

Przedmiotem prowadzonych badań jest system prawny, który obowiązuje w Kościele w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, jak również tajemnicę Kościoła w ujęciu Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. Prace badawcze są związane z analizą struktury kościelnej, sprawowanymi sakramentami Kościoła oraz przypadkami rozpatrywanymi w sądach kościelnych.

Kierownik:

Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
dorobek naukowy (425 KB), CV (110 KB)
Zobacz bibliografię

Profesorowie:

Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
dorobek naukowy (425 KB), CV (110 KB)
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK
dorobek naukowy (367 KB), CV (102 KB)
Zobacz bibliografię

Adiunkci:

Ks. dr hab. Wiesław Kraiński
dorobek naukowy (318 KB), CV (188 KB)
Zobacz bibliografię

 

Ks. dr hab. Wiesław Łużyński
dorobek naukowy (323 KB), CV (180 KB)
Zobacz bibliografię

 

Dr Krzysztof Pilarz
dorobek naukowy (312 KB), CV (101 KB)
Zobacz bibliografię