Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4990
fax: +48 56 611 4991
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego

Pedagogika pastoralna jest jedną z subdyscyplin naukowych, której główny przedmiot stanowi wychowawcza funkcja Kościoła. Stąd zadaniem Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego jest podejmowanie szeroko rozumianej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie pedagogiki pastoralnej. W warunkach nasilającej się współcześnie tzw. ponowoczesnej filozofii neohumanistycznej (materialistyczno-liberalnej kultury masowej) jej problematyka nabiera coraz większego znaczenia i dotyczy przede wszystkim kształtowania postaw i zachowań społecznych. Socjalizacja młodzieży jest tutaj rozumiana jako paradygmat pedagogiki pastoralnej. Realizowana na wielu płaszczyznach działalność ma służyć określeniu podmiotu i przedmiotu wychowawczej roli Kościoła, źródeł, cech i celów formacji chrześcijańskiej, jak również zdobyciu wiedzy o funkcji wychowawczej Kościoła, jako przedmiocie materialnym pedagogiki pastoralnej, warunkach realizacji tej funkcji, znaczeniu nauczania Kościoła i jego praktyce. Ważnym elementem prowadzonych badań jest również socjalizacja religijna i moralna we współczesnej rodzinie (jej stan aktualny i perspektywy) oraz poddawanie nieustannej ewaluacji związków i korelacji pedagogiki pastoralnej z innymi dyscyplinami naukowymi.

Badania realizowane w obrębie katolickiej nauki społecznej uwzględniają zagadnienia życia społecznego, politycznego i gospodarczego, ze szczególnym akcentem na formułowanie antropologiczno-personalistycznych podstaw nauczania zasad i norm życia społecznego.

Przedmiotem prowadzonych badań jest system prawny, który obowiązuje w Kościele w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, jak również tajemnicę Kościoła w ujęciu Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. Prace badawcze są związane z analizą struktury kościelnej, sprawowanymi sakramentami Kościoła oraz przypadkami rozpatrywanymi w sądach kościelnych.

Kierownik:


Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Profesorowie:


Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

dorobek naukowy, CV   ,
Zobacz bibliografię

 


Ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

dorobek naukowy, CV
Zobacz bibliografię

Profesorowie UMK:


Ks. dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK

dorobek naukowy, CV
Zobacz bibliografię

 


Ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK

dorobek naukowy, CV
Zobacz bibliografię


Adiunkt:


Dr Krzysztof Pilarz
dorobek naukowy, CV
Zobacz bibliografię