Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego

Głównym przedmiotem prowadzonych badań w Katedrze Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego jest sytuacja człowieka w świecie, w którym aspekt normatywny jest pochodzenia Boskiego w sensie zastosowania procesu konkretyzacji prawa naturalnego jako wyrazu woli Bożej w odniesieniu do całego porządku stworzenia (łac. genealogia divina). Otwarcie osoby ludzkiej na świat dokonuje się na fundamencie nauki Objawionej (łac. depositum fidei). Człowiek przyswaja sobie ów porządek normatywny, niezbędny dla integralnego rozwoju, począwszy od rodziny jako wspólnoty naturalnej: pierwszej, podstawowej i nienaruszalnej.

Zagadnienie wychowania, a także ściśle związanej nim socjalizacji jest jednym z głównych elementów badań nad rodziną i szkołą w dynamicznie zmieniającej się strukturze odniesień pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz nauczycielami. Wyzwaniem współczesności jest określenie – na gruncie prowadzonych badań – stosunku rodziny (w wielości i złożoności jej form funkcjonowania) do państwa czy też szeroko pojmowanej społeczności światowej. W rozwiązaniu tej kwestii konieczne jest wskazanie na zasadę pomocniczości, która ostatecznie zmierza do podniesienia świadomości własnej (lub też grupowej) podmiotowości.

Wkład pedagogiki chrześcijańskiej, katolickiej nauki społecznej oraz prawa kanonicznego w proces humanizacji świata wyraża się między innymi w proponowaniu konkretnych rozwiązań dla wrażliwych problemów społecznych. Dokonuje się to na gruncie niezmiennych zasad czy też przy zachowaniu norm Kodeksu Prawa Kanonicznego, umożliwiających partycypowanie na coraz większą skalę w zbawieniu, pokonując w doczesności ludzkie ograniczenia i stosując się do praw wywodzących się w gruncie rzeczy z miłości Bożej.

Nauki teologiczne eksponują niepodważalny związek sprawiedliwości z miłością. W Katedrze Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego są realizowane badania dotyczące nauczania papieży XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Kościół wchodzący w dialog ze światem zyskuje na autorytecie tylko na podstawie głoszonej odwiecznej mądrości chrześcijańskiej – hermeneutycznej i kerygmatycznej zasadzie wierności Bogu i człowiekowi (fr. fidelité à Dieu et fidelité à l’homme).

Kierownik Katedry:


Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Profesorowie:


Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
dorobek naukowy, CV   ,
Zobacz bibliografię


Ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński

dorobek naukowy, CV
Zobacz bibliografię


Ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

dorobek naukowy, CV
Zobacz bibliografię

Profesorowie uniwersytetu:


Ks. dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK

dorobek naukowy, CV
Zobacz bibliografię

 


Dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK
dorobek naukowy, CV
Zobacz bibliografię