Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Teologii Historycznej

Katedra Teologii Historycznej na Wydziale Teologicznym UMK prowadzi badania ciągłe nad wszystkimi księgami Pisma Świętego ze szczególnym uwzględnieniem treści teologicznej, charakterystycznej dla każdej księgi natchnionej. Celem tych badań jest właściwe egzegetyczne zrozumienie słowa Bożego oraz znajomość jego treści. Badania te zwracają szczególną uwagę na problemy występujące w innych dyscyplinach teologicznych, a zwłaszcza w łączności z teologią dogmatyczną i moralną. Celem tych badań jest wykazanie jedności objawienia Starego i Nowego Testamentu wykorzystując metodę opracowania tematu biblijnego.

Wchodząca w skład Katedry Teologii Historycznej dotychczasowa Katedra Historii Kościoła i Patrologii w oparciu o źródła historyczne prowadzi badania naukowe dotyczące powstania i rozwoju Kościoła jako Ludu Bożego, rozszerzającego się w przestrzeni i czasie. W programie badań uwzględnia się rozwój chrześcijaństwa w okresie Imperium Rzymskim (pogańskim i chrześcijańskim) oraz w kręgu kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej Wspólnoty Narodów Europy. Badania obejmują dzieje Kościoła w Polsce, szczególnie na Pomorzu i Kujawach. Uwzględniane są dzieje chrześcijańskich wyznań niekatolickich. Odnosi się do większych Kościołów i wspólnot protestanckich oraz do Kościołów wschodnich ze szczególnym położeniem akcentu na dzieje kościołów prawosławnych wśród narodów słowiańskich. Badania podejmują postawę Kościoła wobec kultury i duchowości zsekularyzowanej oraz areligijnych i antyreligijnych prądów umysłowych. Katedra prowadzi badania w obszarze dziejów diecezji toruńskiej, pelplińskiej i włocławskiej.

W ramach patrologii prowadzone są badania nad teologiczną spuścizną Ojców Kościoła. W oparciu o studium tekstów patrystycznych prowadzi się prace związane z formami przekazywania wiary i formacji w czasach Ojców Kościoła oraz ich współczesnych aplikacji.

Kierownik:

Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski

Profesorowie:

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor 
CV
, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Profesorowie uniwersytetu:

Ks. dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK
CV
Zobacz bibliografię

O. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. UMK
CV, dorobek naukowy
Zobacz bibliografię

Ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, prof. UMK
CV
Zobacz bibliografię