Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Teologii Systematycznej

Katedra Teologii Systematycznej na Wydziale Teologicznym UMK prowadzi badania nad rozumowym uzasadnieniem Boskiego pochodzenia chrześcijaństwa odnosząc się do faktu Jezusa Chrystusa i Objawienia Bożego. Program badań uwzględnia analizę Boskiego pochodzenia Kościoła. Badania prowadzone w zakresie religiologii uwzględniają prawidłowość struktury zjawiska religijnego wyjaśniając jednocześnie różnice pomiędzy poszczególnymi religiami. Podejmowane są badania dotyczące świadomości religijnej polskiego społeczeństwa. W ramach teologii dogmatycznej podejmowana jest pogłębione studium nad misterium objawienia Bożego przy uwzględnieniu nexus misteriorum – wzajemnych związków badanych prawd objawionych z historycznym rozwojem dogmatów i nauczaniem magisterialnym Kościoła. Badania mają na celu ukazanie wartości egzystencjalnych dogmatu z podkreśleniem jego duchowego i pastoralno-kerygmatycznego charakteru. Szczególny nacisk położony jest na aspekt ekumeniczny podejmowanych badań oraz na historię ruchu ekumenicznego, zwłaszcza w kontekście lokalnym.

Badania współtworzących Katedrę Teologii Systematycznej pracowników dotychczasowej Katedry Teologii Moralnej i Duchowości uwzględniają wzniosłość powołania człowieka w Jezusie Chrystusie i przynaglenie niesienia miłości w życie świata. Refleksja naukowa odzwierciedla tajemnice człowieka w codziennym życiu moralnym, gdzie chrześcijanin realizuje swoje szczególne powołanie we wspólnocie ludzkiej. Badania w zakresie duchowości mają na celu zrozumienie procesów życia wewnętrznego, ich źródeł i praw rozwoju. Ponadto uwzględniają związki zachodzące pomiędzy strukturą psychofizyczną człowieka, a rozwojem osobowości chrześcijańskiej. W tym celu prowadzone są także badania nad głównymi nurtami i szkołami duchowości w Kościele polskim, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Pomorza i Kujaw.

W Katedrze Teologii Systematycznej realizowany jest projekt “Laboratorium św. Jana Pawła II”, w ramach którego odbywają się warsztaty i lekcje, konferencje, seminaria, powstają też materiały dydaktyczne. Laboratorium współpracuje m. in. z Instytutem Jana Pawła II z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym wspólnie organizuje konferencje naukowe, seminaria i wieczory autorskie (w Toruniu i Lublinie). Powstanie Laboratorium jest efektem współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Laboratorium św. Jana Pawła II tworzą pracownicy Wydziału Teologicznego.

Profil Laboratorium św. Jana Pawła II na Facebooku (@LabJPII): FACEBOOK

 • GRANTY
 • Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych
 • Kierownik Katedry:

  Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat

  Profesorowie:

  Ks. prof. dr hab. Jan Perszon
  Kierownik Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych
  CV, dorobek naukowy
  Zobacz bibliografię

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Suwiński
  Kierownik Laboratorium św. Jana Pawła II
  CV, dorobek naukowy
  Zobacz bibliografię

  Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat
  CV, dorobek naukowy
  Zobacz bibliografię

  Profesor uniwersytetu:

  Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK
  CV, dorobek naukowy
  Zobacz bibliografię

  Adiunkt:

  Ks. dr Sławomir Kunka
  Zobacz bibliografię

  Asystent:

  Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

  mgr Ireneusz Kamiński