Kontaktul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Katedra Test

zdjęcie

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Teologicznym

Ksiądz Dziekan prof. dr hab. Wojciech Cichosz serdecznie zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2020/2021. Ze względów epidemiologicznych tegoroczne spotkanie odbędzie się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwdziałania COVID-19.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line.

 

więcej informacji

zdjęcie

Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów I roku

Studenci I roku I i II stopnia nauk o rodzinie oraz studenci I roku teologii są zobowiązani do wypełnienia testu diagnostycznego z języka
obcego, więcej informacji tutaj:
https://spnjo.umk.pl/wiadomosci/?id=19002.

więcej informacji

zdjęcie

Studia podyplomowe na naszym Wydziale

W roku akademickim 2020/2021 zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez nasz Wydział.
Są to:
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie teologii  realizowane w Pelplinie (plakat)
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym dla nauczycieli

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pod adresem: https://www.teologia.umk.pl/kandydat/studia-podyplomowe/

Link do filmu na temat propozycji naszego Wydziału w roku akademickim 2020/2021:
https://www.youtube.com/watch?v=pzKsLf3Ret0

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie 178 Rektora UMK z 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzeniem nr 178 z 8 września 2020 roku Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala określa zasady prowadzenia zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. W załączniku treść Zarządzenia.

Zarządzenie 178 Rektora UMK z 8 września 2020 roku

więcej informacji

zdjęcie

Studia na naszym Wydziale

Link do filmu na temat propozycji naszego Wydziału:

https://www.youtube.com/watch?v=pzKsLf3Ret0

Studia podyplomowe:
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie teologii  realizowane w Pelplinie
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym dla nauczycieli

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji pod adresem: https://www.teologia.umk.pl/kandydat/studia-podyplomowe/

więcej informacji

zdjęcie

Nasza teologia na podium

W ogłoszonym 17 lipca 2020 roku przez "Perspektywy" rankingu kierunków "teologia" na naszym Wydziale awansowała z poprzedniego 5 miejsca (http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-humanistyczne/teologia) na "medalową" trzecią pozycję w Polsce. Wyprzedziliśmy teologię w Poznaniu (UAM) i w Krakowie (UP JPII). Tak wysoka pozycja toruńskiej teologii jest bez wątpienia sukcesem naszego środowiska i powodem do satysfakcji dla wszystkich, którzy tworzą teologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

szczegółowe oceny (*.pdf) (*.doxc)
Link do rankingu "Perspektyw":
http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-teologiczne/teologia

Metodologia Rankingu Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów („subjects”) w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Uwaga: RKS 2020 nie obejmuje uczelni artystycznych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni). Musi być prowadzony nabór na te kierunki na rok akademicki 2020/21 (na pierwszy rok studiów). Kierunki te muszą też mieć dwa roczniki absolwentów.

Prowadzone aktualnie przez uczelnie kierunki studiów (jest ich w Polsce ponad 1300) zostały przyporządkowane – w konsultacji z uczelniami poprzez „Ankietę kalibracyjną” – do tradycyjnych Grup Kierunków Studiów objętych rankingiem Perspektyw (jest ich 70).

W zależności od specyfiki danej grupy kierunków, ranking będzie składał się z 12 lub 13 wskaźników pogrupowanych w sześć lub siedem kryteriów. Zwracamy uwagę, że różne mogą być wagi wskaźników w poszczególnych kryteriach – w zależności od specyfiki kierunku. Do zestawu kryteriów i wskaźników 2020 wchodzą:

PRESTIŻ

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie przeprowadzono internetowo w maju i czerwcu 2020, metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe). Otrzymano odpowiedzi zwrotnie od 1115 respondentów, z których każdy określił dziedzinę i dyscyplinę nauki oraz grupę kierunków studiów, w których posiada kompetencje. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

POTENCJAŁ AKADEMICKI

 • Wskaźnik kategorii naukowej – określony poprzez tzw. współczynnik kategorii naukowej Wkn wyliczony dla dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów (współczynnik Wkn zdefiniowany jest w rozporządzeniu MNiSW z 9 września 2019).

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

 • Akredytacje – posiadanie przez uczelnię aktualnej oceny wyróżniającej, którą można przyporządkować do danego kierunku studiów lub instytucjonalnej, przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz posiadanie akredytacji międzynarodowych. Źródło: PKA oraz dane z baz międzynarodowych agencji rekrutacyjnych.
 • Jakość przyjętych na studia – wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które w październiku 2019 podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na ocenianych kierunkach studiów. Wskaźnik zarówno odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych), jak i tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni studenci wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia. Źródło: dane przekazane przez uczelnie.

POTENCJAŁ NAUKOWY

 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2015-19; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • Cytowalność – liczba cytowań publikacji za lata 2015-19 w stosunku do liczby tych publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określa relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2015-19; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • FWVI (Field-Weighted View Impact) – wskaźnik wprowadzony w rankingu 2020 po raz pierwszy; określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2015-19. Źródło: SciVal.
 • Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik pokazuje w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Liczony jest on stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2015-2019; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

 • Publikacje we współpracy zagranicznej – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji; w odniesieniu do dyscypliny wiodącej dla danego kierunku studiów. Źródło: SciVal.
 • Studenci zagraniczni – procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym kierunku studiów w roku akad. 2019/20. Źródło: POL-on.

KRYTERIA DODATKOWE

 • Egzaminy lekarskie – wskaźnik dodatkowy dla kierunku lekarskiego i stomatologii; oparty jest o wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego, uwzględniana jest też skuteczność zdawania egzaminu. Źródło: baza LEP.
 • Egzaminy na aplikacje prawnicze – wskaźnik dodatkowy dla kierunku prawo; oparty jest o wyniki egzaminów na aplikacje radcowskie i adwokackie. Źródło: wyniki egzaminów.

Uwaga: W odniesieniu do kilku uczelni, które nie dostarczyły do Rankingu Kierunków Studiów danych dotyczących wyników maturalnych osób przyjętych na studia w październiku 2019 roku – we wskaźniku „Jakość przyjętych na studia” podano w tabelach rankingowych informację „b. d.” (brak danych), a do wyliczeń przyjęto wartość uczelni z najniższym wynikiem w tym wskaźniku. Są to: Politechnika Rzeszowska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, a także ChAT, WSB w Gdańsku i WSB w Poznaniu i PWSZ w Kaliszu.

za: http://ranking.perspektywy.pl/2020/article/metodologia-rankingu-kierunkow-studiow

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2020/2021

Od 2 czerwca 2020 roku trwa elektroniczna rejestracja na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapisy na większość kierunków potrwają do 18 sierpnia.

UMK w roku akademickim 2020/2021 oferuje ponad 100 kierunków studiów. Na stronie www.umk.pl/kandydaci można znaleźć pełną ich listę, opisy, wymagania rekrutacyjne oraz informację, co można robić po zakończeniu studiów.

Aby wziąć udział w rekrutacji, absolwenci szkół średnich chcący podjąć studia na UMK powinni założyć elektroniczne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Oprócz rejestracji w IRK, kandydaci powinni dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł/kierunek. Opłata za kierunek/specjalność, na który/ą obowiązują egzaminy praktyczne, wynosi 150 zł.

Rejestracja na większość studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym zakończy się 18 sierpnia 2020 roku.
Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 24 sierpnia o godz. 14:00.

https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/harmonogram_torun-s1/
 
https://www.umk.pl/kandydaci/kontakt/

więcej informacji

zdjęcie

Spot Laboratorium św. Jana Pawła II

Podajemy link dostępu do przygotowanego przez Laboratorium św. Jana Pawła II spotu, który ma stać się inspiracją do większego dobra i poznania osoby św. Jana Pawła II i Jego dzieła.

Spot można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=0-WzDRfJw_s&t=3s

więcej informacji

zdjęcie

Escape Room online dla dzieci, młodzieży i całych rodzin

Podajemy adres do Escape Room online "Misja 99", który dla Laboratorium św. Jana Pawła II przygotowała Pani dr Anna Krygier, nauczycielka historii w SP nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Pani mgr lic. Karolina Olszewska. Zabawa przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i całych rodzin.

Link do Escape Room-u: https://view.genial.ly/5ed51e415267300d859bad77/presentation-misja-99?fbclid=IwAR3AvaPdImBZBo-ILf_JHSUN1q_P1cmokY1KqAMW3lL63TPT9l2833wuUMc

więcej informacji

zdjęcie

Wykaz zajęć realizowanych drogą zdalną

Publikujemy wykaz zajęć na naszym Wydziale prowadzonych w obecnej sytuacji metodą zdalną.
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zajęć zdalnych prosimy o kontakt: Ewa Reczkowska  e-mail ewarecz@umk.pl.

Konsultacje z Prowadzącymi zajęcia są możliwe (drogą zdalną) w godzinach dyżurów pracowników.

Wykaz Prowadzących i wykaz zajęć (doxc)
Wykaz Prowadzących i wykaz zajęć (*pdf)

więcej informacji

zdjęcie

International Interdisciplinary Conference "Religious Freedom and Education"

International Interdisciplinary Conference
"Religious Freedom and Education"
9-10 October 2020
Venue: Toruń, Poland
Online Conference

Religious freedom is a fundamental human right that lies at the core of the individual’s worldview. As an element of one’s identity, it is manifested also through educational institutions. To what extent religious freedom in education is and should be recognized? How to balance it with the requirement of neutrality and other principles necessary in a democratic state? How can insights from theory and practice be integrated? Most importantly, what can theorists from different fields learn from each other’s work? 

The aim of this conference is to bring together experts from law, theology, and education to explore the role of religious freedom in education, both within and across disciplinary boundaries.

The abstract should be no longer than 250 words and should include a compendious summary of a paper with the research question, background, purpose, method, results, and conclusion.  

After you submit your abstract you will be acknowledged of the receipt of the abstract via an email within two working days.

Please submit your abstract here by 30 June 2020.

The abstract will undergo a double-blind peer-review process by the conference scientific committee and the results will be sent to the author by the 20th of July.

If you are not receiving an email from us set your email spam filter to accept messages from educationconference@umk.pl and/or contact us.

There are no fees for the conference.
Conference website: educationconference.umk.pl 

 
 
W dniach 9-10 października 2020 r. w Toruniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa o charakterze interdyscyplinarnym pt. "Religious Freedom and Education"Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Wolność religijna jest fundamentalnym prawem człowieka, które leży w centrum światopoglądu jednostki. Celem jaki stawiają sobie organizatorzy podczas tej konferencji będzie m.in. odpowiedź na często pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania: w jakim stopniu wolność religijna w edukacji jest i powinna być honorowana? Jak zrównoważyć ją z wymogiem neutralności i innymi zasadami niezbędnymi w państwie demokratycznym? Jak można zintegrować teorię z praktyką? Co najważniejsze, czego teoretycy z różnych dziedzin nauki mogą się od siebie w tym zakresie nauczyć?

 

Abstrakty prosimy przesłać do dnia 30 czerwca br. wraz z podanym imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem i afiliacją uczelnianą na mail: educationconference@umk.pl. Abstrakt nie powinien przekroczyć 250 słów. Organizatorzy zalecają, aby zawierało ono obszerne streszczenie artykułu z celami, tłem, metodą i wnioskami. Na każde wystąpienie przewidziane jest 15 minut. Po przesłaniu abstraktu autorzy otrzymają potwierdzenie otrzymania abstraktu pocztą elektroniczną w ciągu dwóch dni roboczych. Streszczenie zostanie poddane podwójnej recenzji przez Komitet Naukowy Konferencji, a wyniki zostaną przesłane autorowi do 20 lipca br. Udział w wydarzeniu jest wolny od opłat.

 

Wszelkie zapytania odnośnie Konferencji prosimy kierować na adres: educationconference@umk.pl. Szczegóły dotyczące możliwości zgłaszania wystąpień uczestnictwa czynnego są dostępne na stronie: https://educationconference.umk.pl/.

więcej informacji

zdjęcie

PRZEPROWADZANIE EGZAMINU DYPLOMOWEGO W OKRESIE OD 4 MAJA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA

więcej informacji

zdjęcie

Znaki Apokalipsy

Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej

w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i budżetu Gminy Miasta Torunia

 Organizator
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK
Wydział Teologiczny UMK

Otwarcie wystawy: 24 kwietnia (piątek), godz. 19.00
Czas trwania wystawy: 24.04–27.09.2020

Kuratorzy:
dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
prof. Kazimierz Rochecki

Tłumaczenie Apokalipsy św. Jana i komentarze apologetyczno – teologiczne ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

Koordynatorka: Paulina Kuhn
Produkcja: Wojciech Ruminski
Udźwiękowienie wystawy: Jędrzej Roch Rochecki

Artyści:

Piotr Badziąg, Stanisław Baj, Michał Bajsarowicz, Andrzej Banachowicz, Anna Barbarowicz, Grzegorz Bednarski, Piotr Będkowski, Stanisław Białogłowicz, Maciej Bieniasz, Wiesława Błażejczyk /s. Natanaela, Beata Bober-Kocoł, Anna Bochenek, Andrzej Boj Wojtowicz, Andrzej Borcz, Tadeusz Boruta, Reynaldo Candia, Magdalena Chomiak, Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Marcin Fausek, Vando Figueirêdo, Fernando Franҫa, Krystyna Garstka-Saran, Jerzy Gąsiorek, Łukasz Gil, Marek Haładuda, Tine Hind, Kamil Jurašek, Andrzej Kałucki, Martin Kellenberger, Krzysztof Kiwerski, Piotr Klugowski, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Benedykt Kroplewski, Peter Krupa, Marian Waldemar Kuczma,

Jolanta Kuszaj, Janusz Lewandowski, Paweł Lewandowski-Palle, Zdzisława Ludwiniak, Artur Majka, Marlena Makiel-Hędrzak, Władysław Maławski, Wiesława Markiewicz, Mariusz Mikołajek, Dariusz Mlącki, Piotr Młodożeniec, Jolanta Nitka-Nikt, Zdzisław Nitka, Józef Panfil, Leszek Pawlikowski, Felix Pedersen, Krzysztof Pituła, Peter Pollág, Bogdan Przybyliński, Steen Rasmussen, Birthe Reinau, Adriana Rocha, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Krystyna Rudzka-Przychoda, Michał Rygielski, Tomasz Sadlej, Wojciech Sadley, Aleksandra Simińska, Peter Smik, Krzysztof Sokolovsky, Monika Stefanowska, Rafał Strent, Krystyna Szalewska-Gałdyńska, Marek Szary, Henryk Szkutnik, Bożena Szmelter-Fausek, Iga Święcicka, Urszula Ślusarczyk, Jerzy Tomaszek, Andrzej Tomczak, Michał Trӓger, Aleksandras Vozbinas, Andriy Vynnychok, Oksana Vynnychok, Krzysztof Wachowiak, Jan Jubaal Wasiński, Elżbieta Wasyłyk, Zdzisław Wiatr, Marzena Wilk, Tomasz Wlaźlak, Andrzej Wojciechowski, Anna Wysocka, Adam Zapora, Piotr Zaporowicz, Grażyna Zielińska

Wystawa i publikacja Znaki Apokalipsy są dedykowane
św. Janowi Pawłowi II z okazji rocznicy 100-lecia urodzin
i Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji oczekiwanej beatyfikacji.

Rozpoczęty w jesienią 2017 roku projekt Znaki Apokalipsy kończymy wiosną 2020 roku monumentalną Międzynarodową Wystawą Sztuki Współczesnej w CSW „Znaki Czasu” w Toruniu i towarzyszącym jej albumowym wydawnictwem. Zaplanowane na 24 kwietnia 2020 roku otwarcie wystawy odbyło się „wirtualnie” ze względu na spowodowane pandemią ograniczenia działalności instytucji kultury.

Na wystawie „Znaki Apokalipsy” prezentujemy 172 dzieła 93 artystów z Polski, Litwy, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Danii, Brazylii i Francji, które zostały zrealizowane w ramach projektu artystyczno-wydawniczego pod tym samym tytułem. Twórcy zaproszeni zostali do plastycznego zobrazowania fragmentu „Apokalipsy św. Jana” w nowym tłumaczeniu z oryginału dokonanym przez wybitnego znawcę tematu ks. prof. Dariusza Koteckiego. Każdy z uczestników odnosi się w swojej autorskiej realizacji do innego fragmentu tekstu. Idea wystawy polega na przełożeniu na plastyczne i wizualne środki wyrazu całego tekstu „Apokalipsy św. Jana”. Celem tego artystycznego przedsięwzięcia jest pogłębienie dzisiejszej refleksji nad „Apokalipsą”, dokonanie wnikliwej i wieloaspektowej analizy zawartych w niej przesłań oraz stworzenie aktualnego, a zarazem uniwersalnego artystycznego przekazu treści „Objawienia św. Jana” skierowanego do współczesnego człowieka. Idea ta nawiązuje do średniowiecznej koncepcji „Biblii pauperum”, która w dobie współczesnej cywilizacji obrazkowej znajduje nowe zastosowania i uzasadnienia. Prezentacja jest dopełniona udźwiękowieniem w kompozycji i reżyserii Jędrzeja Rocha Rocheckiego. Wystawa ma charakter interdyscyplinarny – zaprezentowane są na niej dzieła reprezentujące klasyczne dyscypliny sztuki, takie jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina artystyczna, a także dyscypliny wykorzystujące techniki i media cyfrowe: wideo-art, animacja i rysunek cyfrowy.

Równorzędną część projektu stanowi albumowa publikacja towarzysząca wystawie, która pełni funkcję katalogu, a zarazem jest autonomicznym wydawnictwem zawierającym tekst „Apokalipsy” w nowym tłumaczeniu, zilustrowany reprodukcjami powstałych dzieł. Publikacja zawiera obszerny komentarz apologetyczno – teologiczny do „Apokalipsy” opracowany przez autora tłumaczenia ks. Dariusza Koteckiego, komentarze krytyczno-historyczne zaproszonych autorów: Magdaleny Dembek, Ewy Dryglas-Komorowskiej, ks. Adama Gębalskiego, Mirosława Jasińskiego, Witolda Kaweckiego CSsR, Pauliny Kuhn, Kazimierza Piotrowskiego, Szymona Stenki, a także krótkie autokomentarze artystów biorących udział w wystawie. Autorką koncepcji wystawy oraz redaktorem publikacji jest Mirosława Rochecka.

Koncepcja Wystawy

Idea wystawy „Znaki Apokalipsy” i towarzyszącej jej publikacji nawiązuje do średniowiecznej koncepcji „Biblii pauperum”, która w dobie współczesnej cywilizacji obrazkowej znajduje nowe zastosowania i uzasadnienia. Celem tego artystycznego przedsięwzięcia jest pogłębienie dzisiejszej refleksji nad Apokalipsą, dokonanie wnikliwej i wieloaspektowej analizy zawartych w niej przesłań oraz stworzenie aktualnego artystycznego przekazu treści Objawienia św. Jana skierowanego do współczesnego człowieka. Rozpoczęty w jesienią 2017 roku projekt finalizujemy wiosną 2020 roku monumentalną Międzynarodową Wystawą Sztuki Współczesnej w CSW „Znaki Czasu” w Toruniu i towarzyszącym jej albumowym wydawnictwem.

Założeniem koncepcji projektu „Znaki Apokalipsy” było przełożenie na plastyczne i wizualne środki wyrazu całego tekstu Apokalipsy św. Jana w nowym tłumaczeniu z oryginału dokonanym przez znakomitego znawcę tematu ks. prof. Dariusza Koteckiego. Każdy z zaproszonych do udziału artystów otrzymał inny fragment tekstu, aby za pomocą własnego kodu twórczego, indywidualnego stylu, konwencji i techniki artystycznej dokonać w zrealizowanym przez siebie dziele swoistej wizualnej „transkrypcji” jego treści. Poprzez przypisanie zmaterializowanej w dziele „idei”, określonej, odpowiadającej mu treści, każde z powstałych dzieł uznać można za „Znak” Apokalipsy”.

Zapraszani przez kuratorów wystawy artyści, w ciągu blisko trzech lat realizowali swoje wizje do określonych fragmentów tekstu Apokalipsy św. Jana. Plastyczne wizje Apokalipsy przefiltrowane zostały przez wrażliwość artystyczną każdego z autorów, indywidualne twórcze doświadczenia, możliwości i preferencje uprawianej dyscypliny, a także przez różnice kulturowe i wpływy tradycji religijnych krajów, z których pochodzą. Nigdy i nigdzie wcześniej nie zgromadzono w jednym miejscu na wystawie oraz w jednej publikacji tak wielu dzieł współczesnych twórców, prezentowanych i publikowanych w przeważającej większości po raz pierwszy, które w sposób niezwykle różnorodny, a zarazem skrupulatnie - werset po wersecie - odnoszą się do Apokalipsy św. Jana.

Na wystawie zebrano 177 dzieł 93 artystów z Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Danii i Brazylii i Francji. Obok siebie prezentowane są dzieła reprezentujące klasyczne dyscypliny sztuki jak: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina artystyczna, a także dyscypliny wykorzystujące techniki i media cyfrowe: video-art, animacja, rysunek cyfrowy. Zestaw prac, powstały w ramach realizacji projektu, dopełniony został przez kuratorów wyborem dzieł z dotychczasowego dorobku twórców, którzy temat Apokalipsy podejmowali już wcześniej. Ze względu na symultaniczny charakter tekstu Apokalipsy i jego oddziaływanie na wszystkie zmysły człowieka, aranżacja interdyscyplinarnej z założenia wystawy dopełniona została kreującym nastrój i uprzestrzenniającym wrażenia wizualne udźwiękowieniem w kompozycji i reżyserii Jędrzeja Rocha Rocheckiego. Efektom dźwiękowym towarzyszą także bodźce zapachowe.

Termin otwarcia wystawy „Znaki Apokalipsy”, zaplanowany na 24 kwietnia 2020 r., zrządzeniem losu, splótł się w czasie z nadzwyczajną globalną sytuacją, przypominającą katastroficzny scenariusz filmowy: tajemniczy „korona-wirus” – wstrząsa całym światem i pokazuje jak niewiele znaczą zdobycze cywilizacyjne wobec niewidzialnego gołym okiem mikroba, który zmienia porządek świata i jego preferencje. W sytuacji światowej pandemii narzucają się pytania: Czy to znak nadchodzącej Apokalipsy? Czy tylko ostrzeżenie? Nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć. Niewątpliwie, przygotowywana od trzech lat wystawa „Znaki Apokalipsy”, finalizuje się w momencie kulminacyjnym, w którym kruchość ludzkiego życia, a także zawodność funkcjonujących na świecie systemów, przepisów prawa, hierarchii wartości, przyjętych norm i zasad postępowania, a nawet codziennego funkcjonowania, tak bardzo się unaoczniły. Tak oto wystawa „Znaki Apokalipsy” prezentowana w CSW w Toruniu stała się „Znakiem Czasu”.

Paradoksalnie - to to chyba najlepszy moment na przypomnienie Objawień św. Jana i głęboką refleksję nad ich nad ich treścią. Niezależnie od tego, czy będzie możliwy bezpośredni odbiór wystawy w przestrzeni ekspozycyjnej CSW, czy ze względu na ogłoszoną pandemię, prezentowane dzieła można będzie zobaczyć jedynie wirtualnie, z pewnością warto zapoznać się z jej zawartością podążając za wersetami Apokalipsy.

W okresie przygotowań do wystawy zmarło dwoje zaproszonych do udziału w projekcie artystów - Peter Krupa z Lewoczy (zm. 10 sierpnia 2019) i Marlena Makiel-Hędrzak z Rzeszowa (zm. 31 grudnia 2019). Prezentując na wystawie zrealizowane przez nich dzieła czcimy pamięć zmarłych przyjaciół.

Kuratorzy wystawy

więcej informacji

zdjęcie

Pomoc ofiarom sekt

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Osoby poszkodowane przez sekty/nowe ruchy religijne (ofiary sekt) mogą uzyskać pomoc w Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

 • konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe,
 • dyżury 16.30-20.00
 • tel. 604 080 775 pn.-pt.12.00-22.00
 • mail: pracownia_pdibarrib1@tlen.pl

DZIĘKI WSPARCIU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
POMAGAMY BEZPŁATNIE!!!
                                               

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?

TAK !!!

Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

 Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie
Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu
Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny
Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię).
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).
OGŁOSZENIE 2019
OGŁOSZENIE 2019

więcej informacji

Archiwum