Kontakt ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 49 90
+48 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych

Osoby poszkodowane przez sekty/nowe ruchy religijne (ofiary sekt) mogą uzyskać pomoc w Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.


                                                

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?

TAK !!!

Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

 Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie
Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu
Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny
Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię).
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).
OGŁOSZENIE 2023
OGŁOSZENIE 2023

INFORMACJE PODSTAWOWE

Historia
Pracownię powołano do istnienia 15 lutego 2011 r., jako jednostkę organizacyjną Wydziału Teologicznego pozostającą w ścisłej współpracy z Zakładem Teologii Fundamentalnej i Religiologii tegoż Wydziału. Działalność Pracownia podjęła 1 października 2012 r., choć prace nad jej powołaniem sięgają połowy roku 2010.

Główne obszary badań
Celem Pracowni jest: prowadzenie badań nad alternatywnymi ruchami religijnymi i para-religijnymi – dalej arr (zwane także: nowymi ruchami religijnymi, mniejszościami religijnymi/wyznaniowymi, grupami kultowymi, religiami młodzieżowymi, kulturami alternatywnymi itd.), w zakresie ich historii, doktryn, wierzeń, praktyk, liczebności oraz wewnętrznej struktury, a także na temat wpływu, jaki wywierają na swych członków oraz resztę społeczeństwa (instytucje państwowe, samorządowe, gospodarcze),

Główne formy działalności to:

Tworzenie naukowej bazy danych
Gromadzone materiały źródłowe, opracowania i inne informacje będą pomocą – bazą i inspiracją dla powstających prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i innych prac naukowych tworzonych zarówno na Wydziale Teologicznym, jak i poza nim. Tworzona baza naukowa służyłaby różnym dziedzinom nauk, badających arr, czyli np. religioznawstwu, socjologii, psychologii, pedagogice, historii, psychiatrii, filozofii, teologii, etnologii, politologii, prawu, ekonomii, medioznawstwu, językoznawstwu itd. Materiały te byłyby podstawą naukowych refleksji, dotyczących mapy wyznaniowej i parawyznaniowej Polski.

Formułowanie ogólnych wniosków badawczych
Analiza, przetwarzanie i opracowywanie informacji o arr będzie oznaczało w końcowym rezultacie powstawanie prac naukowych na ten temat: publikacji, artykułów i innych, np. dokumentów. Chodzi tu szczególnie o analizę informacji o arr także pod kątem:

Publikowanie wyników badań
Dotyczy propagowania i pogłębiania rzetelnej, naukowej wiedzy o współczesnych arr, czyli:

Rozwiązywanie problemów społecznych
Coraz szerszy zakres oddziaływań arr i pojawiania się nowych działań o charakterze parareligijnym stwarza szereg problemów w społeczeństwie. Istnieje konieczność podjęcia działań w celu integracji mniejszości religijnych z resztą społeczeństwa, co pozwoli skanalizować ewentualne zagrożenia wynikające z ich destrukcyjnych działań. Należy inicjować dialog pomiędzy społeczeństwem i państwem a arr. Dialog ten powinien doprowadzać do zanikania społecznej izolacji arr, a z drugiej strony społeczeństwo w coraz mniejszym stopniu będzie okazywało reakcje lękowe wobec nich.

Pomoc dla poszkodowanych (ofiary sekt)

Co zrobić, jeśli bliski pozostaje pod wpływem sekty?
Niezwłocznie skontaktuj się z centrum informacji o sektach, ośrodkiem pomocy dla ofiar sekt. W początkowej fazie uzależnienia od sekty konkretne
i kompetentne działania z twojej strony mogą mieć decydujące znaczenie.

Gromadź informacje o grupie
Dowiedz się jak najwięcej o grupie, do której należy twój bliski. Informacje zdobywaj poprzez słuchanie tego co bliski mówi na temat grupy, jakiego używa słownictwa, jakie czyta książki.
Prowadź dokładny dziennik wydarzeń. Zapisuj, jak często i na jak długo twój bliski wychodzi lub wyjeżdża z domu, czy odwiedzają go nowi koledzy.
Ważne są wszystkie informacje: nazwiska, telefony, adresy, doktryna. Zbieranie ich nie powinno być śledztwem, by nie tworzyć atmosfery policyjnego nadzoru.
Korzystaj z materiałów informacyjnych o grupie, które nie są jej autorstwa.

Odnawiaj i buduj więzi rodzinne i przyjacielskie

Utrzymuj kontakt z twoim bliskim. Okazuj mu życzliwość, podkreślaj, iż go kochasz niezależnie od tego, co zrobi.
Podejmij próbę zrozumienia bliskiego, zainteresuj się jego myśleniem, bądź gotów do wysłuchania go.
Odpowiadaj na zaproszenie do rozmowy, podtrzymuj każdą taką inicjatywę, z jaką wystąpi twój bliski. Zawsze musisz znaleźć dla niego czas.
Ważne okazje do wzmacniania kontaktu, to imieniny, urodziny. Dbaj o wspólne świętowanie, spacery, spędzanie czasu. Masz prawo do widzenia się z twoim bliskim.
Zapewniaj słowem i czynem o miłości, bądź wyrozumiały, spokojny, łagodny, dbaj o dobrą atmosferę. Tak można osiągnąć więcej.
Przyjmij zawsze jednoznaczną i jasną postawę negującą sekty. Chodzi o to by bliski znał twoje zdanie na ten temat. Darz szacunkiem bliskiego, ale i wymagaj szacunku wobec siebie.

NIE !!!

Nie buduj barier i nie prowadź „wojny” w domu

Nie wyolbrzymiaj całego zdarzenia. Staraj się nie utożsamiać tego z tragedią, zdradą i nie odrzucaj bliskiego.
Nie krzycz, nie obrażaj, nie karć go, nie przesłuchuj, nie płacz, nie histeryzuj, nie proś oraz nie używaj negatywnych określeń typu „sekta”, „sekciarz”, „heretyk” itp. Więcej zyskasz cierpliwością i miłością.
Nie oceniaj, nie krytykuj, nie zadręczaj go ciągłymi pytaniami i przesłuchaniami. W czasie rozmów z bliskim należy unikać rzeczy, które go zablokują na kontakt z tobą.
Nie myśl o nim w kategoriach „inny”. Będzie to tylko na rękę grupie, w której się znalazł.
Nie zrywaj kontaktu.
Nie warto działać w pojedynkę, warto zaangażować rodzinę i przyjaciół w dotarciu do bliskiej osoby. Należy sprawdzić kompetencje pomagających.

Nie narażaj materialnych dóbr rodziny

Nie pozwól, aby sekta wymuszała cokolwiek od ciebie.
Nie dawaj nigdy bliskiemu pieniędzy – nie wysyłaj ich (lepiej przedmioty dla bliskiego, np. kurtkę).
Nie wydawaj żadnych oryginalnych dokumentów, np. świadectw (tylko ewentualnie kopię)
Nie sponsoruj grup, ich ośrodków i działalności.
Nie kupuj ich książek, czy innych przedmiotów.
Nie uczestnicz w dokładnie przygotowanych przez grupę spotkaniach dla rodziny.
Nie daj się wykorzystać przez fałszywych przyjaciół. Uważaj na nich i na zawodowych pomocników, którzy obiecują odzyskać członka rodziny za duże pieniądze i za pomocą częściowo nielegalnych metod siłowych (np. deprogramowanie).

Dbając o… czyli profilaktyka

Dbając o:

NIE ULEGNIESZ PSYCHOMANIPULACJI STOSOWANEJ TAKŻE W SEKTACH.

Sekty to grupy (niekoniecznie religijne), które…

Jak pomagamy?

Udzielamy informacji religiologicznej oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej (osobom i rodzinom) w sprawach dotyczących:

Pomagamy poprzez:

Dzięki wsparciu i pomocy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu POMAGAMY BEZPŁATNIE

Inspiracje (czyt. art.)
Przyjaciele i wsparcie
Dzięki wsparciu i pomocy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

POMAGAMY BEZPŁATNIE